Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-30-2020-44: Darování pozemku v k.ú. Libice nad Doubravou

RK-30-2020-44.pdf, RK-30-2020-44pr01.pdf

Číslo materiálu 44
Číslo jednací RK-30-2020-44
Název Darování pozemku v k.ú. Libice nad Doubravou
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Na OM se obrátil městys Libice nad Doubravou se žádostí o bezúplatný převod pozemku par. č. 2017/2  - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 211 m2 v k.ú. Libice nad Doubravou a předložil GP č. 592-85/2020, na základě kterého požadovaný pozemek vznikl. Na tomto pozemku je vybudován chodník, sjezd k nově budovaným stavebním parcelám, v pozemku je uložen vodovodní řad a veřejné osvětlení.

Návrh řešení

OM navrhuje žádosti městyse Libice nad Doubravou vyhovět. Požadovaný pozemek je zastavěn chodníkem a pro kraj, resp. Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny je nepotřebný. Pozemek bude sloužit pro veřejně prospěné účely a nebude využíván komerčně.

Zákonnou podmínkou pro převod nemovitého majetku z vlastnictví kraje je v souladu s  ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru darování po zákonem stanovenou lhůtu na úřední desce krajského úřadu.

Usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemku par. č. 2017/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 211 m2, odděleného GP č. 592-85/2020 z pozemku par. č. 2017 - ost. plocha, silnice v k.ú. Libice nad Doubravou  a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem tento pozemek z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Libice nad Doubravou.

Stanoviska Odbor dopravy a silničního hospodářství

Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s převodem požadovaného pozemku.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

Technickosprávní úsek i oddělení majektové Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, cestnistrovství Havlíčkův Brod souhlasí a doporučují převod požadovaného pozemku do vlastnictví městyse Libice nad Doubravou.

Návrh usnesení rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemku par. č. 2017/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 211 m2, odděleného GP č. 592-85/2020 z pozemku par. č. 2017 v k. ú. Libice nad Doubravou do vlastnictví městyse Libice nad Doubravou;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 2017/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 211 m2, oddělený GP č. 592-85/2020 z pozemku par. č. 2017 v k. ú. Libice nad Doubravou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Libice nad Doubravou.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 24. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz