Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-30-2020-46: Návrh na postup při koncepci rozvoje Nemocnice Havlíčkův Brod

RK-30-2020-46.pdf, RK-30-2020-46pr01.pdf , RK-30-2020-46pr02.pdf , RK-30-2020-46pr03.pdf

Číslo materiálu 46
Číslo jednací RK-30-2020-46
Název Návrh na postup při koncepci rozvoje Nemocnice Havlíčkův Brod
Zpracoval O. Homola, P. Kolář
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o projednání návrhu postupu při přípravě řešení a projednání koncepce rozvoje areálu Nemocnice Havlíčkův Brod.

1. V rámci schváleného rozpočtu probíhá v Nemocnici Havlíčkův Brod několik stavebních akcí a další jsou v projektové či předprojektové přípravě. Projevují se však některé koncepční, provozní a technické limity, vyplývající z původního řešení a postupně provedených změn na budově "monobloku" - hlavní budově nemocnice. To se projevilo i při přípravě akce  stavební úpravy hlavní budovy, z jejíhož stavebního programu bylo navrženo vyjmout oddělení ARO a rozhodnuto zařadit stavební úpravy na tomto oddělení jako samostatnou akci (usnesením 1390/23/2020/RK).

2. Ve schváleném rozpočtu kraje je zařazena i akce parkovací dům jako řešení zcela nedostatečného počtu parkovacích míst a s tím související koncepce dopravy v části areálu nemocnice severně od průběžné komunikace. Rada kraje rozhodla usnesením 0603/10/2020/RK podat návrh na pořízení změny územního plánu města, protože jediné využitelné pozemky pro tento záměr nejsou v současné době určeny k zastavění a navíc nejsou ve vlastnictví kraje.

3. Nemocnice Havlíčkův Brod potřebuje ve vazbě na koncepční, provozní a technické limity monobloku a další potřebné koncepční a  rozvojové potřeby řešit celou řadu záležitostí (viz. materiál RK-30-2020-46, př. 1). Zejména se jedná o uvolnění samostatného pavilonu onkologického oddělení pro sociální účely a jeho přemístění, přemístění dialyzačního oddělní umožňující rozšíření lůžkové kapacity interního oddělení, zajištění prostor pro intenzivní medicínu, oddělení stanice septické chirurgie od urologického oddělení, zřízení nové lůžkové stanice, zřízení prostoru pro IT. Tyto potřeby nejsou řešitelné v rámci objemu stávajícího monobloku a ani jejich řešení v jiných prostorech není reálné.

Tyto tři okruhy byly diskutovány a odbor majetkový navrhl posoudit celý provoz a potřeby nemocnice koncepčně, oslovit projekční kancelář se zkušenostmi se zdravotnickými provozy a získat názor a návrh na způsob řešení, a to včetně identifikace kritických a kolizních uzlů a  posouzení možností koncepčního řešení a dalšího rozvoje. Takové posouzení a následná diskuse a návrh řešení by mělo být dostatečnou zárukou koncepčního řešení, eliminace dočasných či neperspektivních řešení, následovat by mělo zpracování finální studie a po jejím schválení postupná realizace. Byla proto oslovena projektová kancelář PENTA PROJEKT s.r.o. (dále jen projektant). Projektant se seznámil s podklady, stavebními výkresy stávajících provozů, územními omezeními a možnostmi a dalšími podklady poskytnutými nemocnicí. Proběhlo několik jednání nad možnostmi a názory na řešení za účasti projektanta, náměstků hejtmana a zástupců OM a OZ. Je shoda, že řešení zdravotnických prostor je řešitelné jedině přístavbou, koncepce představená projektantem bude dále diskutována a není zatím zcela shoda na využití přístavby a  změny ve využití některých stávajících prostor v monobloku. Je však shoda na potřebě dále s  projektantem spolupracovat, diskutovat klady a zápory jednotlivých řešení a hledat optimální výstup. Co se týká řešení parkování a dopravního řešení, zde je na řešení shoda.

Jak již je výše uvedeno v bodu 2., kraj požádal o pořízení změny územního plánu v plochách dotčených záměrem parkovacího domu a propojovací pozemní komunikace. Rovněž diskutovaná přístavba nového pavilonu nemocnice by byla umístěna na pozemku, který je platným územním plánem města vymezen jako zeleň, tudíž je nyní nezastavitelný. Ve věci žádosti o pořízení změny územního plánu si Výbor pro územní plán a rozvoj města Havlíčkův Brod vyžádal pro své rozhodnutí (doporučení či nedoporučení) objasnění záměru. To bylo zajištěno účastí vedoucího OM, technického provozního náměstka Nemocnice Havlíčkův Brod a projektanta na jednání výboru dne 30. 9. 2020. Výboru byl presentován záměr výstavby parkovacího domu a  propojovací komunikace a také možné přístavby nového pavilonu včetně zdůvodnění potřeby a  navrhovaného řešení. Propojovací komunikace totiž dle návrhu obsluhuje i možnou přístavbu. Výbor po jednání jednomyslně doporučil Zastupitelstvu města Havlíčkův Brod změnu územního plánu pořídit.

Návrh řešení

OM proto navrhuje radě kraje rozhodnout o následujícím postupu:

  • Rozhodnout zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem "Koncepce rozvoje Nemocnice Havlíčkův Brod studie" přímým zadáním společnosti PENTA PROJEKT s.r.o. dle cenové nabídky dle materiálu RK-30-2020-46, př. 2. Cenová nabídka dle zkušeností OM odpovídá rozsahu a složitosti projekčních prací a je dle názoru OM pod cenou obvyklou srovnatelných služeb. Zadáním studie se otevře cesta k diskusi a hledání a  nalezení řešení k zajištění potřeb a rozvoje nemocnice s vazbou na již v rozpočtu kraje zařazenou akci "Nemocnice Havlíčkův Brod - parkovací dům" a v návrhu rozpočtu kraje pro rok 2021 navrženou akci "Nemocnice Havlíčkův Brod - Přístavba hlavní budovy". Výdaje je možné krýt v rámci navržené alokace v návrhu rozpočtu kraje pro rok 2021 v kapitole Nemovitý majetek, v příloze M2 - Zdravotnictví. Současná podoba návrhu a názoru projektanta na řešení je obsahem materiálu RK-30-2020-46, př. 3. OM upozorňuje, že tento materiál nelze považovat za konečný ani odsouhlasený. Je to zatím názor projektanta na řešení s tím, že rozsah, využití nového pavilonu a změny ve využití stávajícího monobloku budou předmětem diskusí a jednání. OM předpokládá, že v průběhu zpracování budou zástupce nemocnice, OM, OZ a příslušní členové rady kraje aktivně účastni a výsledné řešení bude předloženo radě kraje k projednání.
  • Rozhodnout podat návrh na pořízení změny územního plánu města Havlíčkův Brod  - na změnu funkčního využití z plochy veřejného prostranství, veřejné zeleně na plochu občanské vybavenosti, veřejné infrastruktury, a to u pozemků nebo jejich částí par. č. 789/1, 789/2, 789/4, 789/5, 3896/1, 3928 a 3962, na který je v současné době parková úprava. Jedná se o rozšíření již podaného návrhu na pořízení změny s cílem dosáhnout změny využití plochy pro případnou přístavbu. S ohledem na to, že výbor pro územní plán a rozvoj města pořízení této změny již zastupitelstvu města doporučil a zastupitelstvo ji bude projednávat v závěru měsíce října tohoto roku, je potřebné návrh podat co nejdříve s  příslušnými podklady. Současně bude jednáno o možnosti pořízení obou změn v  samostatném procesu a bude ověřeno, zda bude možné pořízení změny projednat v tzv. zrychleném režimu. Pozemky využitelné pro přístavbu jsou ve vlastnictví kraje.
Stanoviska Odbor zdravotnictví

Odbor zdravotnictví podporuje kroky navržené v předkládaném materiálu.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí. Akce Nemocnice Havlíčkův Brod - Parkovací dům a Nemocnice Havlíčkův Brod - Přístavba hlavní budovy jsou zahrnuty v návrhu rozpočtu kraje pro rok 2021, v kapitole Nemovitý majetek, v příloze M2 - Zdravotnictví.

Návrh usnesení rozhoduje
  • zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem "Koncepce rozvoje Nemocnice Havlíčkův Brod studie" přímým zadáním společnosti PENTA PROJEKT s.r.o. dle cenové nabídky dle materiálu RK-30-2020-46, př. 2;
  • podat návrh na pořízení změny územního plánu města Havlíčkův Brod  - na změnu funkčního využití z plochy veřejného prostranství, veřejné zeleně na plochu občanské vybavenosti, veřejné infrastruktury, a to u pozemků nebo jejich částí par. č. 789/1, 789/2, 789/4, 789/5, 3896/1, 3928 a 3962 v k. ú. Havlíčkův Brod.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz