Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-30-2020-47: Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Horní Cerekev

RK-30-2020-47.pdf, RK-30-2020-47pr01.xls

Číslo materiálu 47
Číslo jednací RK-30-2020-47
Název Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Horní Cerekev
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Tento materiál projednává přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Horní Cerekev, zastavěných silnicemi II/132, II/133, II/639 a III/13423 do vlastnictví Kraje Vysočina.

Kraj Vysočina se ve smyslu zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a na základě Rozhodnutí MDS ČR č. j. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001, stal vlastníkem silnic II. a III. třídy a dalšího movitého a nemovitého majetku, ke kterému měly příslušnost hospodaření státní příspěvkové organizace SÚS na území kraje Vysočina. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy s fyzickými a právnickými osobami.

Odbor majetkový nechal v minulosti geometrickými plány zaměřit silnice II/132, II/133, II/639 a III/13423 v k. ú. a obci Horní Cerekev. Následně vykoupil od fyzických a právnických osob většinu pozemků zastavěných zmíněnými silnicemi. Všechny GP jsou zapsány v katastru nemovitostí.

Některé dosud nenabyté pozemky, zastavěné uvedenými silnicemi, vede Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov na listu vlastnictví č. 10001, kde je jako výhradní vlastník uvedeno město Horní Cerekev, se sídlem nám. T. G. Masaryka 41, 394 03 Horní Cerekev.

Přesný soupis nabývaných pozemků je uveden v materiálu RK-30-2020-47, př. 1.

Návrh řešení

OM navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemky dle materiálu RK-30-2020-47, př. 1 z vlastnictví města Horní Cerekev do vlastnictví Kraje Vysočina.

Navrhovaným převodem dojde k majetkoprávnímu vypořádání části silnic III/1333 v k. ú. a obci Horní Cerekev. Zastupitelstvo města vyslovilo souhlas s převodem.

Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemky dle materiálu RK-30-2020-47, př. 1 do vlastnictví kraje.

Smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.

Stanoviska Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s nabytím pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemky dle materiálu RK-30-2020-47, př. 1 z vlastnictví města Horní Cerekev, se sídlem nám. T. G. Masaryka 41, 394 03 Horní Cerekev, IČO 002 48 185, do vlastnictví Kraje Vysočina.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 24. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz