Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-30-2020-48: Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III

RK-30-2020-48.pdf, RK-30-2020-48pr01.pdf , RK-30-2020-48pr02.pdf , RK-30-2020-48pr03.pdf , RK-30-2020-48pr04.pdf , RK-30-2020-48pr05.pdf , RK-30-2020-48pr06.pdf , RK-30-2020-48pr07.pdf

Číslo materiálu 48
Číslo jednací RK-30-2020-48
Název Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
Zpracoval R. Fousová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 7
Popis problému

Materiál se týká uzavření Dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace (dále také „Smlouva“), které byly uzavřeny v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III. Seznam jednotlivých změn je součástí materiálu RK-30-2020-48, př. 1

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel žádosti o změnu Smluv dle materiálů RK-30-2020-48, př. 4 a RK-30-2020-48, př. 5. V obou případech se jedná o změnu typu zdroje tepla. 

Výše popsané žádosti o podstatné změny Smluv, které tvoří materiály RK-30-2020-48, př. 4RK-30-2020-48, př. 5, nemají vliv na dosažení účelu projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III, kterým je poskytnutí finanční podpory konečným uživatelům na dílčí projekty ve smyslu Závazných pokynů na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech za účelem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí na území kraje. Vzhledem k tomu, že se jedná o změny, které mění podmínky uvedené ve Smlouvě, je nutné uzavřít s příjemci podpory dodatky k těmto Smlouvám.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina výše uvedené případy posoudil, s ohledem na podmínky stanovené v Pravidlech Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnostech a navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dodatky ke Smlouvám, dle materiálů RK-30-2020-48, př. 6 a RK-30-2020-48, př. 7. Celé znění Smluv je obsahem materiálů RK-30-2020-48, př. 2 a RK-30-2020-48, př. 3.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere předložený materiál na vědomí.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-30-2020-48, př. 6 a RK-30-2020-48, př. 7.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz