Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-30-2020-51: Monitorovací zpráva za partnera a zpráva o projektu “Connecting Regions AT-CZ”

RK-30-2020-51.pdf, RK-30-2020-51pr01.pdf , RK-30-2020-51pr02.xlsx , RK-30-2020-51pr03.docx , RK-30-2020-51pr04.pdf

Číslo materiálu 51
Číslo jednací RK-30-2020-51
Název Monitorovací zpráva za partnera a zpráva o projektu “Connecting Regions AT-CZ”
Zpracoval R. Šedivý, O. Sklenář
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 4
Popis problému

Jedná se o podání monitorovací zprávy za partnera v rámci projektu „Connecting Regions AT-CZ“, akronym „ConnReg AT-CZ“, registrační číslo ATCZ1, za 9. monitorovací období od 1.  1.  2020 do 30. 6. 2020, a podání zprávy o projektu za 8. monitorovací období od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019. V rámci monitorovací zprávy za partnera je podávána dle materiálu RK-30-2020-51, př. 1 zpráva o pokroku partnera a také finanční zpráva, jejíž přílohou je dle materiálu RK-30-2020-51, př. 2 soupiska výdajů realizovaných Krajem Vysočina za výše uvedené monitorovací období. Dále je povinnou přílohou dle materiálu RK-30-2020-51, př. 3 čestné prohlášení k nárokovaným výdajům. V rámci zprávy o projektu je podávána dle materiálu RK-30-2020-51, př. 4 zpráva o  pokroku projektu společně se žádostí o platbu. Zpráva o pokroku projektu je souhrnná zpráva za celý projekt za výše uvedené monitorovací období. Kraj Vysočina je v projektu „ConnReg AT-CZ“, podpořeném v rámci programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika, vedoucím partnerem.

Usnesením č. 0530/06/2015/ZK ze dne 10. 11. 2015 („Zastupitelstvo kraje schvaluje účast Kraje Vysočina jako vedoucího partnera v projektu Connecting Regions AT-CZ v rámci Kooperačního programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika dle materiálu ZK-06-2015-56, př. 1. se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 20 000 €, tj. 554 500 Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 27,725 Kč); převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů v maximální výši 5 545 000 Kč (1 euro = 27,725 Kč) na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Connecting Regions AT-CZ s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu Connecting Regions AT-CZ; rozhoduje uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci Kooperačního programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika dle materiálu ZK-06-2015-56, př. 2“) schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina účast Kraje Vysočina jako vedoucího partnera v tomto projektu a rozhodlo o uzavření Dohody o spolupráci mezi partnery projektu.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace uvedené v materiálech RK-30-2020-51, př. 1 a RK-30-2020-51, př. 2, předkládaných v rámci projektu „ConnReg AT-CZ“ za 9. monitorovací období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 (monitorovací zpráva za partnera) a RK-30-2020-51, př. 4, předkládaného v rámci projektu „ConnReg AT-CZ“ za 8. monitorovací období od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019 (zpráva o projektu). Dále navrhuje Radě Kraje Vysočina prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-30-2020-51, př. 3.

Stanoviska Odbor ekonomický

Nemá připomínky k návrhu usnesení.

Grémium ředitele

Bere monitorovací zprávu na vědomí.

Návrh usnesení bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-30-2020-51, př. 1, RK-30-2020-51, př. 2 a RK-30-2020-51, př. 4;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-30-2020-51, př. 3.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 13. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz