Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-30-2020-56: FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu

RK-30-2020-56.pdf, RK-30-2020-56pr01.pdf , RK-30-2020-56pr02.doc , RK-30-2020-56pr03.pdf

Číslo materiálu 56
Číslo jednací RK-30-2020-56
Název FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu
Zpracoval L. Hrůza
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o prodloužení doby realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny - Program ROZVOJ PODNIKATELŮ 2019. Rada Kraje Vysočina rozhodla poskytnout dotaci firmě P.J. - MONT, spol. s r.o., Řípov 42, 674 01 Třebíč, IČO: 27687821 dne 29. 10. 2019 usnesením č. 1830/32/2019/RK. Dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV02729.0086 měla firma  P.J. - MONT, spol. s r.o. (dále jen „Příjemce“) realizovat projekt „Investice do otryskávacího zařízení“ nejpozději do 31. 10. 2020. Na tento projekt byla schválena dotace 150 000 Kč, což představuje 14,31 % z celkových nákladů na projekt, které činí 1 048 000 Kč. Dne 5. 10. 2020 obdržel Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) písemnou žádost Příjemce o prodloužení doby realizace projektu do 31. 5. 2021. Před instalací technologie je třeba provést stavební úpravy prostor firmy. Z důvodu uplatňování nařízených opatření proti šíření viru Covid-19 v rámci stavebního úřadu došlo k pozdržení vydání stavebního povolení a tím i nedodržení původně uvažovaného termínu realizace projektu. Žádost Příjemce je obsahem materiálu RK-30-2020-56, př. 1. Znění Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV02729.0086 je obsahem materiálu RK-30-2020-56, př. 3.

Návrh řešení

Z důvodu včasného podání žádosti před uplynutím stanovené doby pro realizaci projektu a na základě řádného odůvodnění odbor regionálního rozvoje navrhuje radě kraje žádosti vyhovět a rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č.  FV02729.0086 dle materiálu RK-30-2020-56, př. 2., jehož předmětem je prodloužení doby pro realizaci projektu Příjemce do 31. 5. 2021 a prodloužení doby pro předložení závěrečné zprávy do 30. 6. 2021.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

ORR souhlasí s návrhem usnesení

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02729.0086 dle materiálu RK-30-2020-56, př. 2.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz