Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-30-2020-57: FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu

RK-30-2020-57.pdf, RK-30-2020-57pr01.pdf , RK-30-2020-57pr02.doc , RK-30-2020-57pr03.pdf

Číslo materiálu 57
Číslo jednací RK-30-2020-57
Název FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu
Zpracoval L. Hrůza
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o prodloužení doby realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny - Program ROZVOJ PODNIKATELŮ 2019. Rada Kraje Vysočina rozhodla poskytnout dotaci firmě ZAPO HP, s.r.o., Vladislav 281, 675 01 Vladislav, IČO: 26259613 dne 29. 10. 2019 usnesením č. 1830/32/2019/RK. Dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV02729.0031 měla firma  ZAPO HP, s.r.o. (dále jen „Příjemce“) realizovat projekt „Technologický pokrok firmy ZAPO HP, s.r.o.“ nejpozději do 31. 10. 2020. Na tento projekt byla schválena dotace 150 000 Kč, což představuje 18,79 % z celkových nákladů na projekt, které činí 798 236 Kč. Dne 2. 10. 2020 obdržel Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) písemnou žádost Příjemce o prodloužení doby realizace projektu do 28. 2. 2021. Dodavatelem projektu je italská firma. V rámci uplatňování nařízených opatření proti šíření viru Covid-19 došlo k pozdržení přepravy, instalace a zprovoznění stroje. Žádost Příjemce je obsahem materiálu RK-30-2020-57, př. 1. Znění Smlouvy o poskytnutí dotace č.  FV02729.0091 je obsahem materiálu RK-30-2020-57, př. 3.

Návrh řešení

Z důvodu včasného podání žádosti před uplynutím stanovené doby pro realizaci projektu a na základě řádného odůvodnění odbor regionálního rozvoje navrhuje radě kraje žádosti vyhovět a rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č.  FV02729.0031 dle materiálu RK-30-2020-57, př. 2., jehož předmětem je prodloužení doby pro realizaci projektu Příjemce do 28. 2. 2021 a prodloužení doby pro předložení závěrečné zprávy do 31. 3. 2021.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

ORR souhlasí s návrhem usnesení

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02729.0031 dle materiálu RK-30-2020-57, př. 2.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz