Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-30-2020-58: FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu

RK-30-2020-58.pdf, RK-30-2020-58pr01.pdf , RK-30-2020-58pr02.doc , RK-30-2020-58pr03.pdf

Číslo materiálu 58
Číslo jednací RK-30-2020-58
Název FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu
Zpracoval L. Hrůza
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o prodloužení doby realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny - Program ROZVOJ PODNIKATELŮ 2019. Rada Kraje Vysočina rozhodla poskytnout dotaci panu Marku Rakušanovi, Mladoňovice 93, 675 32 Třebelovice, IČO: 47354283 dne 29. 10. 2019 usnesením č. 1830/32/2019/RK. Dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV02729.0091 měl pan Marek Rakušan (dále jen „Příjemce“) realizovat projekt „Nová aerodynamická kontejnerová sušárna řeziva“ nejpozději do 31. 10. 2020. Na tento projekt byla schválena dotace 150 000 Kč, což představuje 39,79 % z celkových nákladů na projekt, které činí 377 000 Kč. Dne 2. 10. 2020 obdržel Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) písemnou žádost Příjemce o prodloužení doby realizace projektu do 31. 3. 2021. Dodavatelem projektu je polský výrobce. V rámci uplatňování nařízených opatření proti šíření viru Covid-19 došlo k pozdržení přepravy, instalace a zprovoznění technologie. Žádost Příjemce je obsahem materiálu RK-30-2020-58, př. 1. Znění Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV02729.0091 je obsahem materiálu RK-30-2020-58, př. 3.

Návrh řešení

Z důvodu včasného podání žádosti před uplynutím stanovené doby pro realizaci projektu a na základě řádného odůvodnění odbor regionálního rozvoje navrhuje radě kraje žádosti vyhovět a rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č.  FV02729.0091 dle materiálu RK-30-2020-58, př. 2., jehož předmětem je prodloužení doby pro realizaci projektu Příjemce do 31. 3. 2021 a prodloužení doby pro předložení závěrečné zprávy do 30. 4. 2021.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

ORR souhlasí s návrhem usnesení

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02729.0091 dle materiálu RK-30-2020-58, př. 2.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz