Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-30-2020-59: FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu

RK-30-2020-59.pdf, RK-30-2020-59pr01.pdf , RK-30-2020-59pr02.doc , RK-30-2020-59pr03.pdf

Číslo materiálu 59
Číslo jednací RK-30-2020-59
Název FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu
Zpracoval E. Navrátilová
Předkládá E. Horná
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o prodloužení doby realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny – program ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020. Rada Kraje Vysočina rozhodla poskytnout dotaci příjemci Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace; IČO: 70885966 dne 24. 3. 2020 usnesením č. 0576/09/2020/RK. Dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV02778.0083 měla škola (dále jen „Příjemce“) realizovat projekt „Vodníkovo desatero“ nejpozději do 31. 10. 2020. Na tento projekt byla schválena dotace ve výši 60 000 Kč, což představuje 75,00 % z celkových nákladů na projekt, které činí 80 000 Kč. Dne 29. 09. 2020 obdržel Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „OŽPZ“) písemnou žádost Příjemce o prodloužení doby realizace projektu do 31. 10. 2021. V rámci respektování nařízených opatření proti šíření viru Covid-19 bylo nutné odložit realizaci většiny aktivit – výukových programů, projektový den a účast pedagogů na seminářích. Žádost Příjemce je obsahem materiálu RK-30-2020-59, př. 1. Znění Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV02778.0083 je obsahem materiálu RK-30-2020-59, př. 3.

Návrh řešení

Z důvodu včasného podání žádosti před uplynutím stanovené doby pro realizaci projektu a na základě řádného odůvodnění odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje radě kraje žádosti vyhovět a rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02778.0083 dle materiálu RK-30-2020-59, př. 2., jehož předmětem je prodloužení doby pro realizaci projektu ZŠ a MŠ Štěpánov nad Svratkou do 31. 10. 2021 a prodloužení doby pro předložení závěrečné zprávy do 30. 11. 2021.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

souhlasí s návrhem usnesení

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02778.0083 dle materiálu RK-30-2020-59, př. 2.

Odpovědnost Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 30. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz