Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-30-2020-61: Zpráva k řešení ukončení podnájemního vztahu v Želetavě pro Domov Nové Syrovice

RK-30-2020-61.pdf, RK-30-2020-61pr01.pdf , RK-30-2020-61pr02.pdf , RK-30-2020-61pr03.pdf , RK-30-2020-61pr04.pdf

Číslo materiálu 61
Číslo jednací RK-30-2020-61
Název Zpráva k řešení ukončení podnájemního vztahu v Želetavě pro Domov Nové Syrovice
Zpracoval J. Kumpa, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 4
Popis problému

Ve věci ukončení podnájemního vztahu v Želetavě bylo postupně usneseními Rady Kraje Vysočina č. 0839/15/2020/RK a 1240/21/2020/RK uloženo ředitelce Domova Nové Syrovice, příspěvkové organizace, ve spolupráci s odborem sociálních věcí zpracovat znění návrhu smlouvy o konečném vypořádání práv a závazků z ukončeného podnájemního vztahu s tím, že maximální částka finančního vypořádání nad rámec běžného opotřebení pronajatého movitého a  nemovitého majetku bude ve výši 170 tis. Kč.

Na základě toho byla Domovem Nové Syrovice zpracována Dohoda o narovnání (RK-30-2020-61, př. 1), doručená odboru sociálních věcí dne  13.  8.  2020. Návrh byl odborem sociálních věcí odeslán jednatelce Pacherova mlýna s.r.o. ke kontrole a připomínkování. K návrhu dohody byla dne 29.  9.  2020 mailem doručena odpověď jednatelky s tím, že s navrhovanou částkou 170 tis. Kč souhlasí a po doplnění jejích připomínek do dohody o narovnání následně dokument podepíše (RK-30-2020-61, př. 2).

Odbor sociálních věcí proto postoupil prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací vyjádření jednatelky Pacherova mlýna s.r.o. ředitelce Domova Nové Syrovice, s žádostí zapracovat tyto požadavky do návrhu dohody. Dne 5. 10. 2020 bylo odboru sociálních věcí doručeno vyjádření ředitelky Domova Nové Syrovice, že uvedené požadavky nezapracuje do Dohody o narovnání, a  to s ohledem na stanovisko právního zástupce organizace a možnou neplatnost dohody. Celé znění vyjádření ředitelky Domova Nové Syrovice a právního zástupce je uvedeno v materiálech RK-30-2020-61, př. 3 a RK-30-2020-61, př. 4.

Na základě těchto skutečností si odbor sociálních věcí vyžádal i stanovisko OddPKŽÚ, které konstatovalo, že po prostudování podkladů nevidí zásadní problém pro doplnění stanoviska pronajímatele do návrhu dohody. Konkrétní doplnění a doladění textace dohody je věcí smluvních stran. Pokud dojde mezi smluvními stranami k dohodě, je řešení následné neplatnosti dohody vysoce nepravděpodobné.

Odbor sociálních věcí na základě projednání s náměstkem pro sociální oblast učinil ještě jedno jednání s jednatelkou Pacherova mlýna s.r.o., k nalezení řešení této situace. Výsledkem jednání je podepsání Dohody o narovnání ze strany jednatelky, a to ve znění, které jí bylo původně zasláno. Ohledně připomínek zástupců Pacherova mlýna s.r.o. je prosba o jejich zapracování alespoň jako příloha materiálu do rady kraje. Současně jednatelka upozorňuje, že tato Dohoda o narovnání  neřeší neuhrazení faktury za spotřebu zemního plynu v objektu Pacherův mlýn za období leden 2020, kdy Domov Nové Syrovice pronajaté prostory využíval na základě podnájemní smlouvy.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje

  • vzít na vědomí zprávu s aktuální situací k řešení ukončení podnájemního vztahu v Želetavě, a zajištění ze strany odboru sociálních věcí podpisu jednatelky Pacherova mlýna s.r.o. na Dohodě o narovnání;
  • uložit ředitelce Domova Nové Syrovice učinit další nezbytné právní a administrativní kroky k uzavření Dohody o narovnání;
  • uložit ředitelce Domova Nové Syrovice dořešení uhrazení faktury za spotřebu zemního plynu v objektu Pacherův mlýn za období leden 2020, kdy Domov Nové Syrovice prostory využíval na základě podnájemní smlouvy.
Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

zprávu s aktuální situací k řešení ukončení podnájemního vztahu v Želetavě, a zajištění podpisu jednatelky Pacherova mlýna s.r.o. na Dohodě o narovnání ve znění dle materiálu RK-30-2020-61, př. 1;

ukládá

ředitelce Domova Nové Syrovice, příspěvkové organizace:

  • zajistit další nezbytné právní a administrativní kroky k oboustrannému uzavření Dohody o narovnání;
  • dořešit úhradu za spotřebu zemního plynu v objektu Pacherův mlýn za období leden 2020, kdy Domov Nové Syrovice prostory využíval na základě podnájemní smlouvy.
Odpovědnost Odbor sociálních věcí, Domov Nové Syrovice, příspěvková organizace
Termín 31. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz