Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-31-2018-04: Znalostní cesta Tchaj-wan 2018, vzdělávací kurz Autonomní vozidlo – návrh na provedení rozpočtového opatření

RK-31-2018-04.pdf, RK-31-2018-04pr01.doc , RK-31-2018-04pr02.doc , RK-31-2018-04pr03.doc , RK-31-2018-04pr04.doc , RK-31-2018-04pr05.doc , RK-31-2018-04pr06.doc , RK-31-2018-04pr07.doc

Číslo materiálu 4
Číslo jednací RK-31-2018-04
Název Znalostní cesta Tchaj-wan 2018, vzdělávací kurz Autonomní vozidlo – návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval V. Jáchim
Předkládá P. Pavlinec, K. Ubr
Počet příloh 7
Popis problému

Usnesením 1669/26/2018/RK rozhodla rada kraje realizovat mimo jiné Znalostní cestu studentů krajských technických středních škol na Tchaj-wan s tím, že prostředky na tuto cestu budou použity ze stávajícího rozpočtu odboru informatiky. Vzhledem k tomu, že se podařilo zajistit několik sponzorských příspěvků na realizaci cesty v celkové výši 170 000 Kč, je součástí tohoto materiálu jak informace o Znalostní cestě, tak schválení příslušných darovacích smluv. Komplexní popis Znalostní cesty je přílohou RK-31-2018-04, př. 1, darovací smlouvy jsou pak přílohami RK-31-2018-04, př. 2, RK-31-2018-04, př. 3, RK-31-2018-04, př. 4, RK-31-2018-04, př. 5RK-31-2018-04, př. 6.

Kromě Znalostní cesty se podařilo OI a OŠMS domluvit realizaci nové vzdělávací aktivity pro vybrané studenty a učitele krajských technických středních škol - ve spolupráci s Ústavem bezpečnostních technologií a inženýrství Fakulty dopravy ČVUT vznikne speciální kurz Autonomní vozidlo. Cílem je jednak zájemcům z krajských technických středních škol představit moderní technologické trendy v dopravě a navíc jim předat znalosti, které následně využijí při návštěvě specializovaných pracovišť zabývajících se autonomní dopravou na Tchaj-wanu. Zejména propojení kurzu Autonomní vozidlo a Znalostní cesty je důvodem společného předložení materiálu OI a OŠMS radě kraje. Komplexní popis kurzu Autonomní vozidlo je v materiálu RK-31-2018-04, př. 7.

Návrh řešení

OI a OŠMS navrhuje radě kraje vzít na vědomí realizaci obou aktivit dle materiálů RK-31-2018-04, př. 1 a RK-31-2018-04, př. 7 a schválit darovací smlouvy vztahující se ke Znalostní cestě na Tchaj-wan 2018. Znalostní cesta bude uhrazena z rozpočtu OI -  z kapitoly Informatika, § 3636 (ÚZ 00999), kurz Autonomní vozidlo pak bude uhrazen ze stávajícího rozpočtu OŠMS - z kapitoly Školství, mládeže a sportu, položka Systémová podpora polytechnické výchovy a odborného vzdělávání (UZ 00326). K nákladům ještě zbývá dodat, že pro zajištění cesty do výzkumného centra v Praze a testovacího objektu v Milovicích bude pro účastníky kurzu Autonomní vozidlo zajištěna společná doprava v nákladu cca 13 000 Kč zajištěná též z rozpočtu OŠMS.

Stanoviska Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

OddPKŽÚ nemá k návrhu usnesení připomínky.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě darů ve výši 130 000 Kč a 1 950 USD na výdaje spojené se Znalostní cestou na Tchaj-wan 2018. 

Návrh usnesení bere na vědomí

realizaci Znalostní cesty na Tchaj-wan 2018 dle materiálu RK-31-2018-04, př. 1;

rozhoduje

uzavřít darovací smlouvy související se Znalostní cestou na Tchaj-wan 2018 dle materiálů RK-31-2018-04, př. 2, RK-31-2018-04, př. 3, RK-31-2018-04, př. 4, RK-31-2018-04, př. 5 a RK-31-2018-04, př. 6;

schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3636 - Územní rozvoj, položka 2321 Přijaté neinvestiční dary) a výdajů (kapitola Informatika, § 3636 Územní rozvoj) rozpočtu kraje o finanční dary ve výši 130 000 Kč a 1950 USD  (41 517,45 Kč při pevném kurzu 21,291 Kč) na realizaci Znalostní cesty na Tchaj-wan 2018 dle materiálů RK-31-2018-04, př. 2, RK-31-2018-04, př. 3, RK-31-2018-04, př. 4, RK-31-2018-04, př. 5, RK-31-2018-04, př. 6 a materiálu RK-31-2018-04;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
    • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizace, IČO 00511951 o částku 28 900 Kč za účelem pořízení letenek v souladu s materiálem RK-31-2018-04;
    • Střední průmyslové škole a Středního odborného učiliště Pelhřimov, příspěvkové organizace, IČO 14450470 o částku 14 450 Kč za účelem pořízení letenky v souladu s materiálem RK-31-2018-04

na výdaje spojené se Znalostní cestou na Tchaj-wan 2018  dle materiálu RK-31-2018-04;

bere na vědomí

realizaci vzdělávacího kurzu Autonomní vozidlo dle materiálu RK-31-2018-04, př. 7.

Odpovědnost Odbor informatiky, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz