Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-31-2018-13: Návrh na úpravu závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci

RK-31-2018-13.pdf, RK-31-2018-13pr01.docx , RK-31-2018-13pr02.pdf , RK-31-2018-13pr03.docx , RK-31-2018-13pr04.pdf , RK-31-2018-13pr05.docx , RK-31-2018-13pr06.pdf , RK-31-2018-13pr07.xlsx

Číslo materiálu 13
Číslo jednací RK-31-2018-13
Název Návrh na úpravu závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
Zpracoval D. Buřičová
Předkládá D. Buřičová
Počet příloh 7
Popis problému

Jde o navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2018 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci (dále jen "PKKV").

 

1. Nové projekty roku 2018

PKKV předložila zřizovateli seznam objednávek nových služeb na administraci následujících projektů:

 • "Spolu až do konce (odbor zdravotnictví) celkem za 13 464 Kč, objednávka včetně cenové nabídky jsou uvedeny v materiálech RK-31-2018-13, př. 1 a RK-31-2018-13, př. 2.

 • "Maturitu zvládneme, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002722" celkem za 61  750  Kč. Příjemcem služby je Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, objednávka včetně cenové nabídky jsou uvedeny v materiálech RK-31-2018-13, př. 3 a RK-31-2018-13, př. 4 - výdaje v roce 2018 se nepředpokládají (tento projekt byl již v minulosti řešen, k rozšíření spektra poskytovaných služeb dle uvedených příloh došlo  až po  schváleném  vyúčtování služeb).

   

V souladu s nastaveným procesem „objednávání“ služeb PKKV sdělila, že je služby v požadovaném rozsahu a podle předem dohodnutého harmonogramu schopna poskytnout. Celkové náklady na administraci těchto projektů byly vyčísleny na 75  214 Kč, z toho výdaje v  roce 2018 činí celkem 13 464 Kč. 

 

2. Dodatky ke stávajícím objednávkám

PKKV dále předložila zřizovateli žádost o projednání dodatku k již v minulosti projednané objednávce "Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání", u  které je příjemcem služby Gymnázium Třebíč  (objednávka se závazným ukazatelem projednána usnesením č. 1952/35/2017/RK). Jde o snížení celkových finančních prostředků v  souvislosti se změnou spektra služeb v oblasti administrace veřejných zakázek o  42  900  Kč, z toho v roce 2018 se jedná o snížení ve výši 42 901 Kč dle materiálů RK-31-2018-13, př. 5 a RK-31-2018-13, př. 6.

 

Celkový rozpis s vyčíslením změny závazných ukazatelů pro rok 2018 je uveden v materiálu RK-31-2018-13, př. 7.

Návrh řešení

 

OAPŘ navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit:

 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 – Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 29 437 Kč při současném zvýšení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o stejnou částku 29 437 Kč;
 • schválit snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2018 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 29 437 Kč ve vazbě na změny v  administraci projektů dle materiálu RK-31-2018-13, př. 7;
 • uložit odboru analýz a podpory řízení, odboru zdravotnictví,  ředitelům Gymnázia Třebíč, a  Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě po  ukončení činností dle materiálů RK-31-2018-13, př. 1, RK-31-2018-13, př. 2, RK-31-2018-13, př. 3, RK-31-2018-13, př. 4, RK-31-2018-13, př. 5, RK-31-2018-13, př. 6  předložit zprávu o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektů;
 • uložit Projektové kanceláři Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci, vrátit přeplatek příspěvku na provoz poskytnutý v roce 2018 na administraci projektu „Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání“ ve výši 42 901 Kč na účet kraje v souvislosti se změnou poskytovaných služeb v rámci tohoto projektu dle materiálu RK-31-2018-13, př. 5 a RK-31-2018-13, př. 6.

 

Dále se radě kraje doporučuje vzít na vědomí objednávky služeb dle materiálů RK-31-2018-13, př. 1, RK-31-2018-13, př. 2, RK-31-2018-13, př. 3, RK-31-2018-13, př. 4, RK-31-2018-13, př. 5, RK-31-2018-13, př. 6 a dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-31-2018-13, př. 7.

Stanoviska Odbor zdravotnictví

souhlasí s navrženým řešením v souvislosti s administrací projektu "Spolu až do konce".

Odbor školství, mládeže a sportu

OŠMS souhlasí s návrhem na změnu závazného ukazatele pro Projektovou kancelář v souvislosti s realizací projektů v sektoru školství.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení připomínky a souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 – Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 29 437 Kč při současném zvýšení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o stejnou částku 29 437 Kč;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2018 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 29  437  Kč ve vazbě na změny v  administraci projektů dle přílohy RK-31-2018-13, př. 7;
bere na vědomí

objednávky služeb dle materiálů RK-31-2018-13, př. 1, RK-31-2018-13, př. 2, RK-31-2018-13, př. 3, RK-31-2018-13, př. 4, RK-31-2018-13, př. 5, RK-31-2018-13, př. 6 a to podle rozpisu uvedeném v materiálu RK-31-2018-13, př. 7;

ukládá
 • odboru analýz a podpory řízení, odboru zdravotnictví,  ředitelům Gymnázia Třebíč a  Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě po  ukončení činností dle materiálů RK-31-2018-13, př. 1, RK-31-2018-13, př. 2, RK-31-2018-13, př. 3, RK-31-2018-13, př. 4, RK-31-2018-13, př. 5, RK-31-2018-13, př. 6 předložit zprávu o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektu;
 • Projektové kanceláři Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci vrátit přeplatek příspěvku na  provoz poskytnutý v roce 2018 na administraci projektu „Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání“ ve výši 42 901 Kč na účet kraje v  souvislosti se změnou poskytovaných služeb v rámci tohoto projektu dle materiálů RK-31-2018-13, př. 5 a RK-31-2018-13, př. 6.
Odpovědnost Odbor analýz a podpory řízení (31. 12. 2024), Odbor zdravotnictví (31. 12. 2018), Gymnázium Třebíč, Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě (31. 12. 2024)
Termín 31. 12. 2024

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz