Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-31-2018-38: Návrh na provedení rozpočtového opatření a úpravu fondu investic u příspěvkové organizace Domov pro seniory Třebíč Koutkova - Kubešova

RK-31-2018-38.pdf, RK-31-2018-38pr01.pdf , RK-31-2018-38pr02.xls

Číslo materiálu 38
Číslo jednací RK-31-2018-38
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření a úpravu fondu investic u příspěvkové organizace Domov pro seniory Třebíč Koutkova - Kubešova
Zpracoval J. Bína, D. Šálková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 2
Popis problému

Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace požádal o schválení nákupu 30 ks elektrických lůžek polohovacích lůžek dle materiálu RK-31-2018-38, př. 1 z důvodu nezbytné výměny lůžek mechanických, která byla pořízena v r. 2000 a jsou značně opotřebovaná. V organizaci je v současnosti pečováno o 120 klientů ve III. a IV. stupni závislosti s vysokou mírou imobility. Organizace není schopna tento nákup uhradit ze svého fondu investic, proto požádala o úpravu čerpání fondu investic a investiční příspěvek ve výši 1 800  000  Kč. Jedná se o prostředky, které byly k účelu obnovy vybavení příspěvkových organizací kraje elektrickými polohovacími lůžky.

Úprava fondu investic se mimo výše uvedeného týká také doplnění investičního plánu o  motorovou dlahu a trezory pro uchování hotovosti a vyjmutí z plánu investic sprchovacího lehátka a zvedáku pro manipulaci s imobilními klienty s vahou. Schválené a upravené čerpání fondu investic je uvedeno v materiálu RK-31-2018-38, př. 2. Zůstatek fondu investic k 31.12.2018 se předpokládá ve výši 10 620 Kč.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje

  • udělit souhlas s úpravou čerpání fondu investic dle materiálu RK-31-2018-38, př. 2 u  Domova pro seniory Třebíč  Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace. Udělením souhlasu radou kraje mají příspěvkové organizace vytvořeny podmínky pro realizaci svých investičních záměrů v souladu se závaznými ukazateli  schválenými radou;
  • schválit investiční příspěvek ve výši 1 800 0000 Kč na nákup elektrických polohovacích lůžek. Ve schváleném rozpočtu je v rámci kapitoly Sociální věci počítáno s nákupem movitého vybavení pro domovy důchodců a ústavy sociální péče zřizované krajem Vysočina. Aktuální stav rezervy je 1 800 000 Kč.
Stanoviska Odbor ekonomický

nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Sociální věci připomínky.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4350 - Domovy pro seniory, položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 800 000 Kč s určením pro Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova při současném snížení § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 6901 - Rezervy kapitálových výdajů o částku 1 800 000 Kč;
  • změnu závazného ukazatele "Investiční příspěvek" u Domova pro seniory Třebíč Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace o částku 1 800 000 Kč na nákup elektrických polohovacích lůžek;
  • použití fondu investic pro rok 2018 u Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace dle materiálu RK-31-2018-38, př. 2.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz