Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-31-2018-68: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

RK-31-2018-68.pdf

Číslo materiálu 68
Číslo jednací RK-31-2018-68
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Zpracoval I. Bromová, A. Vlachová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší přijetí účelových prostředků z MŠMT na realizaci projektů příspěvkových organizací kraje v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a jejich zprostředkování těmto organizacím.

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, oblast prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - výzva Šablony pro MŠ a  ZŠ I schválilo MŠMT dotaci Základní škole speciální a Praktické škole Černovice v celkové výši 270 841 Kč.

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, oblast prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání – výzva Šablony pro SŠ a  VOŠ I schválilo MŠMT dotaci:

 • Gymnáziu Žďár nad Sázavou v celkové výši 1 151 868 Kč;
 • Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a Střednímu odbornému učilišti technickému Chotěboř v celkové výši 1 142 427 Kč

na financování způsobilých výdajů projektů (celkem 2 565 136 Kč).

MŠMT převede na účet kraje druhé zálohové platby pro tyto školy v celkové výši 1 026 054,40 Kč (tj. 40 % celkových způsobilých výdajů rozpočtu projektů):

 1. Základní škole speciální a Praktické škole Černovice ve výši 108 336,40 Kč;
 2. Gymnáziu Žďár nad Sázavou ve výši 460 747,20 Kč;
 3. Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a Střednímu odbornému učilišti technickému Chotěboř ve výši 456 970,80 Kč.
Návrh řešení

Dle § 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu. Radě kraje je tedy navrhováno:

 • zvýšit příjmy a výdaje rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 1 026 054,40 Kč;
  (§ 3114 – Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve výši 108 336,40 Kč, § 3121 – Gymnázia ve výši 460 747,20 Kč a § 3127 – Střední školy ve výši 456 970,80 Kč);
 • schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ výše uvedeným organizacím na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v celkové výši 1 026 054,40 Kč, která je určena pro příspěvkové organizace zřizované krajem na realizaci projektů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ÚZ 33063).

Návrh usnesení schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery za státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 – Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve výši 108 336,40 Kč, § 3121 – Gymnázia ve výši 460 747,20 Kč a § 3127 – Střední školy ve výši 456 970,80 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 1 026 054,40 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
  • Základní škole speciální a Praktické škole Černovice, IČO 70842612 o částku 108 336,40 Kč;
  • Gymnáziu Žďár nad Sázavou, IČO 48895407 o částku 460 747,20 Kč;
  • Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a Střednímu odbornému učilišti technickému Chotěboř, IČO 60126671 o částku 456 970,80 Kč 

         na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu
         Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-31-2018-68.

Odpovědnost Odbor ekonomický (31. 10. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (2. 11. 2018)
Termín 2. 11. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz