Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-31-2020-02: Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na realizaci projektů nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina v rámci dotačního programu „Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19“

RK-31-2020-02.pdf, RK-31-2020-02pr01.pdf

Číslo materiálu 2
Číslo jednací RK-31-2020-02
Název Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na realizaci projektů nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina v rámci dotačního programu „Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19“
Zpracoval L. Krátká, M. Krylová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Ministerstvo zdravotnictví (dále také „MZ“) vyhlásilo program „Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19“ (dále také „Program“). V rámci Programu podaly Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace, a Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace, (dále také „příspěvkové organizace“), žádost o přidělení dotace na realizaci projektů (dále také „Projekty“).

MZ vydalo v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí č. 121/2020/COVID/CAU, 238/2020/COVID/CAU o poskytnutí neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR na rok 2020 pro příspěvkové organizace v celkové výši 3 850 055,52 Kč dle materiálu RK-31-2020-02, př. 1.

Dotace je poskytována prostřednictvím zřizovatele a je určena na úhradu nákladů souvisejících s realizací Projektů.

Finanční prostředky určené na realizaci Projektů ve výši 3 850 055,52 Kč byly připsány na účet kraje dne 12. 10. 2020.

Závěrečnou zprávu jsou příspěvkové organizace povinny odeslat na MZ do 15. 2. 2021.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, které spočívá ve zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje na rok 2020, včetně změny závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací ve výši neinvestičních účelově určených finančních prostředků dle materiálu RK-31-2020-02, př. 1.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz podle § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva zdravotnictví v celkové výši 3 850 055,52 Kč určené pro Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci a Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou příspěvkovou organizaci na „Vyplacení odměn zaměstnancům poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19“ v rámci dotačního programu „Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19“ (ÚZ 35025).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3529 – Ostatní ústavní péče) rozpočtu kraje o účelové dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19“ ve výši 3 850 055,52 Kč (ÚZ 35025) s určením pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, a Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
    • Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, o částku 1 592 765,90 Kč;
    • Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 2 257 289,62 Kč,

určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Vyplácení odměn zaměstnancům poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19“ dle materiálu RK-31-2020-02, př. 1.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitelka Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, ředitelka Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, ředitelka Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
Termín 20. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz