Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-31-2020-05: Udělení souhlasu s uzavřením Podnájemní smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci

RK-31-2020-05.pdf, RK-31-2020-05pr01.docx

Číslo materiálu 5
Číslo jednací RK-31-2020-05
Název Udělení souhlasu s uzavřením Podnájemní smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
Zpracoval L. Charvátová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (dále také „nemocnice“), požádala o udělení předchozího souhlasu s uzavřením Smlouvy o podnájmu prostoru sloužícího k podnikání (dále také „smlouva“). Nemocnice má předmětné nebytové prostory v nájmu od Kraje Vysočina na základě Smlouvy o nájmu nemovitostí (ve znění pozdějších dodatků) uzavřené mezi Krajem Vysočina a nemocnicí ze dne 19. 6. 2003. Podnájemce Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě bude využívat prostory k naplnění své činnosti- ochraně veřejného zdraví.

Návrh smlouvy předpokládá dobu trvání smluvního vztahu na 5 let.  Bližší podmínky podnájmu obsahuje materiál RK-31-2020-05, př. 1.

Návrh řešení

Podle ustanovení § 2215 občanského zákoníku a Smlouvou o nájmu nemovitosti ze dne 19. 6. 2003 v platném znění je možný podnájem předmětu nájmu nebo jeho části pouze s písemným souhlasem pronajímatele.

Uzavřením smlouvy nebude narušen chod nemocnice, ani nebude znemožněno užívání majetku k hlavnímu účelu nemocnice. Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje udělit souhlas s uzavřením smlouvy dle materiálu RK-31-2020-05, př. 1.

Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Odbor majetkový

nemá námitek k návrhu usnesení.

Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením Smlouvy o podnájmu prostoru sloužícího k podnikání pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-31-2020-05, př. 1.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz