Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-31-2020-10: Žádost HZS Kraje Vysočina o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě – prodloužení termínu

RK-31-2020-10.pdf, RK-31-2020-10pr01.pdf , RK-31-2020-10pr02.doc

Číslo materiálu 10
Číslo jednací RK-31-2020-10
Název Žádost HZS Kraje Vysočina o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě – prodloužení termínu
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 2
Popis problému

Kraj Vysočina uzavřel s HZS Kraje Vysočina Smlouvu na poskytnutí dotace ve výši 4 000 000 Kč za účelem spolufinancování projektové dokumentace pro výstavbu nového objektu stanice HZS Kraje Vysočina s dislokací v městě Jihlavě (dále jen "projekt") (usnesení č. 0092/02/2019/ZK).

V souvislosti s postupným naplňováním uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace č.j.: KUJIP01AHCIM (č.j.: HSJI-73-21/E-2019) byla realizována veřejná zakázka na studii proveditelnosti a podlimitní veřejnou zakázku pro zpracování projektové dokumentace na projekt. Veřejnou zakázku na projekt se podařilo vysoutěžit a zasmluvnit č.j. HSJI-559-12/E-2020. V souvislosti s pandemií viru SARS-CoV-2 a povinností HZS plnit naléhavější úkoly se při další realizaci projektu vyskytly překážky, které zbrzdily průběh jeho realizace, a které HZS kraje nemohl ovlivnit.

Z výše uvedených důvodů proto HZS Kraje Vysočina požádal o uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace s novým termínem realizace projektu do 31. 12. 2021 (RK-31-2020-10, př. 1).

Návrh řešení

Navrhuje se schválit žádost HZS Kraje Vysočina o prodloužení termínu realizace projektu a uzavřít dodatek ke stávající Smlouvě s novými termíny realizace dle materiálu RK-31-2020-10, př. 2. Dodatek mění pouze termíny realizace a předložení vyúčtování, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

V minulosti byl termín realizace usnesením zastupitelstva kraje č. 0478/07/2019/ZK již jednou prodloužen Dodatkem č. 1, a to z důvodu administrativních procesů spojených s realizací veřejné zakázky na studii proveditelnosti. Z pohledu zabezpečení správné funkce IZS v kraji se jeví jako velmi žádoucí podpořit HZS kraje při realizaci výstavby nové hasičské stanice v Jihlavě.

Stanoviska Odbor ekonomický

bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-31-2020-10, př. 2.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz