Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-31-2020-11: Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19

RK-31-2020-11.pdf

Číslo materiálu 11
Číslo jednací RK-31-2020-11
Název Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 0
Popis problému

V souvislosti s probíhající pandemií nemoci způsobené novým typem koronaviru je třeba zajišťovat konkrétní opatření na zmírnění dopadu této pandemie (např. nákupem respirátorů a jiných ochranných pomůcek).

Jedná se o mimořádnou situaci.

Návrh řešení

Vzhledem k Vládou České republiky vyhlášenému nouzovému stavu a ke krizové situaci způsobené rozšířením koronaviru je navrženo schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS (Integrovaný záchranný systém) o částku 2 000 000 Kč za použití kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje.

Vzhledem ke krizové situaci se navrhuje výše uvedené finanční prostředky převést na kapitolu Požární ochrana a IZS a použít na výdaje spojené s opatřeními proti šíření COVID-19.

O konkrétním použití těchto prostředků bude rozhodovat hejtman kraje jako předseda Bezpečnostní rady kraje.

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 0489/07/2019/ZK svěřuje radě kraje provádění rozpočtových opatření do výše 2 000 000 Kč v jednotlivých případech.

Stanoviska Odbor ekonomický

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 28 371 tis. Kč.

Krizový štáb Kraje Vysočina

Usnesením č. 57/17/2020/KŠ Krizový štáb Kraje Vysočina doporučuje radě kraje schválit převod finančních prostředků na nákup OOPP ve výši 2 mil. Kč v souvislosti s COVID-19.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 - Krizová opatření o částku 2 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 2 000 000 Kč určenou na realizaci opatření proti šíření COVID-19;
  • uložit hejtmanovi Kraje Vysočina předložit vyúčtování použitých prostředků v plném rozsahu.
Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 30. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz