Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-31-2020-16: Návrh na úpravu zřizovací listiny, změna nájemní smlouvy a změna investičního plánu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

RK-31-2020-16.pdf, RK-31-2020-16pr01.docx , RK-31-2020-16pr02.pdf , RK-31-2020-16pr03.xlsx

Číslo materiálu 16
Číslo jednací RK-31-2020-16
Název Návrh na úpravu zřizovací listiny, změna nájemní smlouvy a změna investičního plánu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Zpracoval D. Buřičová, V. Kotrbová
Předkládá D. Buřičová
Počet příloh 3
Popis problému

1. Návrh na změnu zřizovací listiny

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod v roce 2021 dokončí svoji činnost. V současné době řeší problém s personální kapacitou na zajištění vedení mzdové agendy, proto požádala Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci (dále také "PKKV") o stanovisko k  možnosti zajištění služby na tuto omezenou dobu. PKKV disponuje odbornou personální kapacitou, která by byla schopna tyto činnosti zajistit a naplnit tak podmínky zákona č. 455/1991 Sb., Živnostenský zákon, stejně tak má k dispozici softwarové vybavení, které tuto službu umožní realizovat. Na výkon této činnosti není třeba pořízení dalšího majetku či vynaložení dalších výdajů, které by měly dopad do hospodaření organizace.

Činnost lze poskytovat v rámci in-house služby dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, která organizaci umožnuje v rámci 20% celkové činnosti poskytovat služby pro externí subjekty. V případě souhlasu zřizovatele k poskytování služby budou finanční prostředky získané touto činností použity ve prospěch hlavní činnosti. Výkon doplňkové činnosti musí být striktně ekonomicky, majetkově i personálně oddělen.

Podmínkou pro realizaci činnosti vedení mzdového účetnictví je získání živnosti vázané, konkrétně „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“ a změna Zřizovací listiny PKKV schválené Zastupitelstvem Kraje Vysočina č. 486/06/2015/ZK ze dne 10.  11. 2015, konkrétně rozšíření Čl. 6 Doplňkové činnosti o výše uvedenou živnost. Návrh dodatku je uveden v matreiálu RK-31-2020-16, př. 1.

 

2. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 22. 12. 2015 ve  znění pozdějších dodatků, změna investičního plánu na rok 2020

Zastupitelstvo kraje schválilo svým usnesením 0117/02/2019/ZK ze dne 19. 3. 2019 "Zásady o  vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina“ (dále jen „Zásady“). Příspěvková organizace Kraje Vysočina je dle čl. 2, bodu 3 „Zásad“ oprávněna s předchozím souhlasem zřizovatele uzavírat nájemní smlouvy, smlouvy o  výpůjčce apod. na užívání majetku, který jim byl předán k hospodaření nebo si najmout, propachtovat, vypůjčit majetek od jiných subjektů k zajištění hlavního účelu ke kterému je zřízena, na dobu delší než 3 roky. 

PKKV požádala o udělení souhlasu s uzavřením Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 22. 12. 2015 ve znění pozdějších dodatků, který řeší rozšíření nájmu o jedno parkovací místo, a to s účinností od 1. 1. 2021. Toto parkovací místo doposud využívala Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod (dále "RRJV"), která formou nájemní smlouvy pronajímala PKKV služební automobil. Vzhledem k tomu, že pobočka RRJV v Jihlavě končí k 31.  12. 2020, řeší PKKV jak odkup osobního automobilu Š Octavia sedan z roku 2014, tak pronájem parkovacího místa v sídle organizace Žižkova 89, Jihlava (materiál RK-31-2020-16, př. 2). V materiálu RK-31-2020-16, př. 3 je uveden návrh na změnu investičního plánu, do kterého byla doplněna položka "Nákup osobního automobilu Š Octavia sedan z roku 2014" v ceně 180  tis. Kč, který PKKV uhradí ze svého investičního fondu. PKKV dosud pro rok 2020 neplánovala realizovat žádnou investiční akci.

Návrh řešení

Předkladatel navrhuje radě kraje:

  • doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-31-2020-16, př. 1;
  • schválit změnu investičního plánu a tvorbu a použití Fondu investic dle materiálu RK-31-2020-16, př. 3;
  • udělit souhlas s uzavřením Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 22. 12. 2015 ve znění pozdějších dodatků, dle materiálu RK-31-2020-16, př. 2.
Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-31-2020-16, př. 1;

souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 22. 12. 2015 ve znění pozdějších dodatků, dle materiálu RK-31-2020-16, př. 2;

schvaluje

schválit změnu investičního plánu a tvorbu a použití Fondu investic Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2020 dle materiálu RK-31-2020-16, př. 3.

Odpovědnost Odbor analýz a podpory řízení, Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz