Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-31-2020-18: Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura – vnitřní vybavení Krajské knihovny Vysočiny

RK-31-2020-18.pdf, RK-31-2020-18pr01.pdf , RK-31-2020-18pr02.xlsx , RK-31-2020-18pr03.xls

Číslo materiálu 18
Číslo jednací RK-31-2020-18
Název Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura – vnitřní vybavení Krajské knihovny Vysočiny
Zpracoval I. Hamáčková, M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 3
Popis problému

Radě kraje je předkládán návrh na úpravu závazných ukazatelů Krajské knihovny Vysočiny v souvislosti s pořízením vnitřního vybavení novostavby.

Ředitelka Krajské knihovny Vysočiny požádala dne 12. 10. 2020 o převod dílčí části finančních prostředků ve výši 14 817 950 Kč určených na vnitřní vybavení nové budovy knihovny dle materiálu RK-31-2020-18, př. 1. Jedná se o částku vycházející z veřejných zakázek a nákupů realizovaných Krajskou knihovnou Vysočiny (dále též „KKV“) v roce 2020 dle materiálu RK-31-2020-18, př. 2.

Celkové předpokládané náklady na vnitřní vybavení nové budovy knihovny byly na základě zpracované projektové dokumentace firmou ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o. a soupisu IT prvků stanoveny ve výši cca 28 400 000 Kč včetně DPH. Uvedenou částku schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 19. 3. 2019 usnesením č. 0122/02/2019/ZK jako závazek na zabezpečení finančního krytí veřejných zakázek Krajské knihovny Vysočiny na vnitřní vybavení nové budovy knihovny.

V roce 2019 byla v návaznosti na postup stavebních prací na budově knihovny realizována KKV nadlimitní veřejná zakázka na kompaktní regálový systém do depozitárních prostor (vysoutěžená cena vč. DPH 7 728 270 Kč) a došlo k úhradě prací provedených v roce 2019. Zbývající část finančních prostředků na tuto zakázku (7 598 000 Kč) byla schválena v rozpočtu kraje na rok 2020, kapitole Kultura, v části kapitálové výdaje jako mimořádný investiční příspěvek pro KKV na vnitřní vybavení (regálový systém).

Dále byly v rozpočtu kapitoly Kultura na rok 2020 v části ostatní výdaje schváleny finanční prostředky ve výši 20 800 000 Kč pro KKV na vnitřní vybavení nové budovy knihovny včetně uměleckých děl s tím, že tyto finanční prostředky budou KKV převáděny formou zvýšeného příspěvku na provoz a investičního příspěvku na základě požadavků vycházejících z realizovaných veřejných zakázek či nákupů.

Předložená žádost KKV o převod dílčí části finančních prostředků v souhrnné výši 14 817 950 Kč, vycházející z veřejných zakázek a přímých nákupů (vč. nákupů z rámcových smluv) realizovaných KKV v období od 1. 1. 2020 do 12. 10. 2020, se člení na neinvestiční prostředky ve výši 10 234 400 Kč a investiční prostředky ve výši 4 583 550 Kč. Podrobnější přehled je uveden v materiálu RK-31-2020-18, př. 2. V souvislosti s výše uvedeným dochází k úpravě investičního plánu a úpravě čerpání fondu investic na rok 2020 dle materiálu RK-31-2020-18, př. 3.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit příslušné rozpočtové opatření a úpravu závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ a „Investiční příspěvek“ u KKV v souvislosti s úhradou nákladů, spojených s pořízením vnitřního vybavení nové budovy knihovny (neinvestičních a investičních položek) dle materiálu RK-31-2020-18, př. 3, a dále stanovit u KKV jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2020 celkový objem použití fondu investic a jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic.

Vzhledem k tomu, že KKV ještě bude část zakázek a přímých nákupů vnitřního vybavení nové budovy knihovny realizovat v nadcházejícím období (viz výhled uvedený v materiálu RK-31-2020-18, př. 2), budou dle potřeb organizace předkládány radě kraje další žádosti o provedení příslušných rozpočtových opatření a úpravu závazných ukazatelů, tak aby organizace mohla uhradit potřebné závazky.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Kultura. Aktuální stav rezervy na kapitole Kultura činí 20 800 tis. Kč.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura, § 3314 – Činnosti knihovnické spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 14 817 950 Kč při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 10 234 400 Kč a položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 4 583 550 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské knihovny Vysočiny o částku 10 234 400 Kč a „Investiční příspěvek“ o částku 4 583 550 Kč za účelem úhrady nákladů spojených s pořízením vnitřního vybavení nové budovy knihovny;
stanoví

u Krajské knihovny Vysočiny jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2020:

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajská knihovna Vysočiny
Termín 31. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz