Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-31-2020-19: Roční zpráva o realizaci „Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025“ za rok 2019

RK-31-2020-19.pdf, RK-31-2020-19pr01.pdf

Číslo materiálu 19
Číslo jednací RK-31-2020-19
Název Roční zpráva o realizaci „Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025“ za rok 2019
Zpracoval V. Švarcová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 1
Popis problému

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne 27. 3. 2018 schválilo usnesením č. 0337/02/2018/ZK „Strategii rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017‑2025“ (dále také jen „Strategie CR“). V koncepčním dokumentu jsou mimo jiné zakotveny také mechanismy sledování průběhu realizace Strategie CR a hodnocení jejího naplňování, zkráceně monitoring a hodnocení. Jedním z výstupů průběžného hodnocení realizace je Roční zpráva o realizaci Strategie CR.

Roční zpráva o realizaci Strategie CR za rok 2019 obsahuje dílčí vyhodnocení realizace za uplynulý rok, viz příloha RK-31-2020-19, př. 1. Z předkládaného dokumentu vyplývá, že realizované aktivity a projekty mají pozitivní vliv na rozvoj cestovního ruchu v Kraji Vysočina a postupně se daří naplňovat cíle stanovené ve Strategii CR.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu předkládá materiál Radě Kraje Vysočina na vědomí.

Stanoviska Rada pro Strategii cestovního ruchu

Rada pro Strategii cestovního ruchu usnesením č. 01/01/2020/RSCR vzala materiál na vědomí.

Návrh usnesení bere na vědomí

Roční zprávu o realizaci „Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025“ za rok 2019 dle materiálu RK-31-2020-19, př. 1.

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz