Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-31-2020-20: Rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na studii stavby akce „Společný depozitář v Pelhřimově a edukační centrum v Muzeu Vysočiny Jihlava

RK-31-2020-20.pdf, RK-31-2020-20pr01.doc , RK-31-2020-20pr02.doc

Číslo materiálu 20
Číslo jednací RK-31-2020-20
Název Rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na studii stavby akce „Společný depozitář v Pelhřimově a edukační centrum v Muzeu Vysočiny Jihlava
Zpracoval P. Buňat, E. Jozífek
Předkládá L. Seidl, P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému

Rada kraje usnesením 1439/24/020/RK rozhodla zařadit novou akci „Společný depozitář v Pelhřimově a edukační centrum v Muzeu Vysočiny Jihlava do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3 – Kultura a uložila odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu (dále OKPPCR) a odboru majetkovému (dále OM) připravit studii proveditelnosti akce. Jedná se o akci s předpokládaným podáním ke spolufinancování v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021-27 (dále IROP). Odbor majetkový získal cenovou nabídku od společnosti PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., která v minulosti prováděla zaměření objektu bývalých středoškolských dílen v Pelhřimově, na zpracování studie investičního záměru včetně stanovení předpokládaných nákladů stavby. Studie byly naceněny zvlášť na objekt v Pelhřimově a zvlášť na rekonstrukci budov Muzea Vysočiny Jihlava. Cenové nabídky jsou obsahem materiálů RK-31-2020-20, př. 1, RK-31-2020-20, př. 2.

Návrh řešení

OKPPCR a OM navrhují formou přímého zadání zadat realizaci studie společnosti PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. na základě podané cenové nabídky. Důvodem pro přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu je časová tíseň přípravy projektového záměru. Dle pokynů řídícího orgánu je zapotřebí včasná a důkladný příprava všech projektů, které budou předkládány v příštím roce ke spolufinancování v rámci IROP, a to až do úrovně stavebního povolení. Konkrétní výzvy IROP se předpokládají během druhé poloviny roku 2021. Stavební studie bude sloužit jako podklad pro projektovou dokumentaci. Případná soutěž veřejné zakázky na zpracování studie investičního záměru by vzhledem ke vzniklé časové prodlevě mohla vážně ohrozit včasnou přípravu projektové dokumentace stavby i celé akce.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnutí o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování studie investičního záměru včetně stanovení předpokládaných nákladů stavby na akci „Společný depozitář v Pelhřimově a edukační centrum v Muzeu Vysočiny Jihlava za souhrnnou nabídnutou cenu 343 000 Kč bez DPH.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování investičního záměru na akci „Společný depozitář v Pelhřimově a edukační centrum v Muzeu Vysočiny Jihlava“ včetně stanovení předpokládaných nákladů stavby dodavateli PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov za nabídnutou cenu 343 000 Kč bez DPH.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz