Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-31-2020-21: Žádost o výjimku ze zákazu uložení inženýrských sítí do silničního ochranného pásma

RK-31-2020-21.pdf

Číslo materiálu 21
Číslo jednací RK-31-2020-21
Název Žádost o výjimku ze zákazu uložení inženýrských sítí do silničního ochranného pásma
Zpracoval M. Bartušková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 0
Popis problému

Dne 30. 4. 2020 se na odbor majetkový obrátila společnost E.ON Distribuce a.s. v zastoupení společností ELprojekty, s.r.o. se žádostí o udělení výjimky ze zákazu uložení inženýrských sítí do silničního ochranného pásma na akci: ,, M. Budějovice -parc. 776, Šiková: NN kabel ", protože dle projektové dokumentace dojde k dotčení silničního pozemku p.č. 4185/2 v extravilánové části k.ú. Moravské Budějovice a silnice II/152. Předmětem této stavby je provedení nového zemního kabelového vedení pro připojení nového odběrného místa na p.č. 776 v okrajové části města Moravské Budějovice.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny (KSUSV) ve svém vyjádření k této akci sdělila, že požaduje souhlasné vyjádření Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství (ODSH). Požadovaný souhlas byl na tuto akci ODSH udělen s podmínkou umístění plánovaného vedení NN v souladu s upravenou projektovou dokumentací pod betonové panely. Ing. Blažek  (za KSUSV) telefonicky sdělil, že se stanoviskem ODSH souhlasí a již další stanovisko vydávat nebude.

Budoucí oprávněný tedy požaduje udělení výjimky ze zákazu uložení inženýrských sítí, tedy uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, která je nutná uzavřít pro zahájení stavby.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje rozhodnout uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pod číslem OM 759/2020 s podmínkou, že se budoucí oprávněný zaručuje, že vedení bude uloženo v hloubce nejméně 120 cm pod stávajícím terénem a pokud dojde k poškození vedení, které by danou podmínku dostatečné hloubky uložení v silničním tělese  nesplňovalo, nebo by chráničky byly uloženy v rozporu s projektovou dokumentací, ponese náklady na odstranění škody v plném rozsahu budoucí oprávněný a budoucí povinný se odpovědnosti za takto vzniklou škodu zprostí. Budoucí oprávněný ze služebnosti se dále zaváže, že na své náklady provede nezbytné práce nutné k přeložení trasy stavby, pokud tato nutnost bude vyvolána investiční akcí budoucího povinného ze služebnosti.

Smlouva bude sjednána úplatně a úhrada za zřízení služebnosti bude stanovena dle ceníku Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zřizování služebností na nemovitém majetku Kraje Vysočina platného ke dni uzavření smlouvy o zřízení služebnosti.

Stanoviska Odbor dopravy a silničního hospodářství

Viz popis problému.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

Viz popis problému.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího povinného a společností E.ON Distribuce a.s. na straně budoucího oprávněného smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na stavbu ,,M. Budějovice - parc. 776, Šiková: NN kabel" a pozemek par. č. 4185/2 v k.ú. Moravské Budějovice s podmínkou, že se budoucí oprávněný zaručuje, že vedení bude uloženo v hloubce nejméně 120 cm pod stávajícím terénem a pokud dojde k poškození vedení, které by danou podmínku dostatečné hloubky uložení v silničním tělese nesplňovalo, nebo by chráničky byly uloženy v rozporu s projektovou dokumentací, ponese náklady na odstranění škody v plném rozsahu budoucí oprávněný a budoucí povinný se odpovědnosti za takto vzniklou škodu zprostí a budoucí oprávněný ze služebnosti se dále zaváže, že na své náklady provede nezbytné práce nutné k přeložení trasy stavby, pokud tato nutnost bude vyvolána investiční akcí budoucího povinného ze služebnosti.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 1. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz