Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-31-2020-23: Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví České republiky a práva hospodařit s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci

RK-31-2020-23.pdf, RK-31-2020-23pr01.pdf , RK-31-2020-23pr02.pdf

Číslo materiálu 23
Číslo jednací RK-31-2020-23
Název Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví České republiky a práva hospodařit s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému

Tento materiál projednává bezúplatné nabytí pozemku zastavěného silnicí II/150 z vlastnictví České republiky a práva hospodařit  s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci (dále jen SS Jeneč) do vlastnictví Kraje Vysočina.

Kraj Vysočina se ve smyslu zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů v platném znění, a na základě Rozhodnutí MDS ČR č.j. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 stal vlastníkem silnic II. a III. třídy a dalšího movitého a nemovitého majetku, ke kterému měly příslušnost hospodaření tehdejší státní příspěvkové organizace SÚS na území Kraje Vysočina. Kraj převzal tento majetek od státu v nevypořádaném vztahu k pozemkům ve vlastnictví ČR a třetích osob.

Na základě telefonického dotazu od SS Jeneč Odbor majetkový (dále jen OM) zjistil, že část tělesa silnice II/150 se nachází mj. na pozemku par. č. 2293/8 – ostatní plocha, silnice o výměře 153 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod vede tento pozemek na listu vlastnictví č. 212, kde je jako vlastník uvedena České republika a právo hospodařit s majetkem státu má SS Jeneč.

Na základě výše uvedeného OM požádal SS Jeneč o bezúplatný převod pozemku par. č. 2293/8 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod do vlastnictví Kraje Vysočina. Obratem mu byl zaslán návrh smlouvy o bezúplatném převodu pozemku, který je přiložen jako materiál RK-31-2020-23, př. 1. Návrh smlouvy již je odsouhlasen zřizovatelem SS Jeneč - Ministerstvem zemědělství.

Návrh řešení

OM navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemek par. č. 2293/8 – ostatní plocha, silnice o výměře 153 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví České republiky a práva hospodařit s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci do vlastnictví Kraje Vysočina.

V případě dokončení navrhovaného bezúplatného převodu bude zajištěno sjednocení vlastnictví pozemku a dotčené části tělesa silnice II/150.

Tento materiál předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemek do vlastnictví Kraje Vysočina.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemek par. č. 2293/8 – ostatní plocha, silnice o výměře 153 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví České republiky a práva hospodařit s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, 163 00 Praha 6 - Řepy, IČO 000 16 918, do vlastnictví Kraje Vysočina.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 24. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz