Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-31-2020-24: Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, k. ú. Žebrákov u Světlé nad Sázavou

RK-31-2020-24.pdf, RK-31-2020-24pr01.doc

Číslo materiálu 24
Číslo jednací RK-31-2020-24
Název Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, k. ú. Žebrákov u Světlé nad Sázavou
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší schválení dodatku Zřizovací listiny KSÚSV, příspěvkové organizace.

V roce 2020 je ve spolupráci krajského úřadu - odboru majetkového a KSÚSV, pracoviště Havlíčkův Brod, na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 0278/04/2020, realizován výkup pozemků v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků po proběhlé akci KSÚSV HB s názvem „Rekonstrukce mostu přes potok z Vápenného rybníka u Žebrákova ev. č. 34731-2 v k. ú. Žebrákov u Světlé nad Sázavou.

Pozemky byly po stavbě zaměřeny geometrickým plánem, jedná se o díly pozemků jednoho vlastníka. Díly pozemků jsou v GP přislučovány do pozemků, které již jsou ve vlastnictví kraje a kde majetkovým správcem je KSÚSV. Aby mohl katastrální úřad provést sloučení stávajících krajských pozemků a vykupovaných dílů pozemků, je třeba tyto díly též předat do hospodaření KSÚSV na základě Dodatku Zřizovací listiny KSÚSV. Dodatek ZL KSÚSV je obsahem materiálu RK-31-2020-24, př. 1.

Návrh řešení

OM navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-31-2020-24, př. 1. Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje schválit dodatek Zřizovací listiny KSÚSV.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-31-2020-24, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 24. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz