Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-31-2020-25: Majetkoprávní vypořádání stavby "II/405 Brtnice obchvat“, změna usnesení 0212/03/2020/RK

RK-31-2020-25.pdf, RK-31-2020-25pr01.xls

Číslo materiálu 25
Číslo jednací RK-31-2020-25
Název Majetkoprávní vypořádání stavby "II/405 Brtnice obchvat“, změna usnesení 0212/03/2020/RK
Zpracoval V. Chmela
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o změnu usnesení zastupitelstva kraje přijatého v rámci majetkoprávní přípravy stavby "II/405 Brtnice obchvat“.

Kraj Vysočina je investorem stavby „II/405 Brtnice obchvat“, která by měla být spolufinancována z prostředků SFDI. Jedná se o novostavbu obchvatu Brtnice v celkové délce 3,80 km. Přeložka silnice II/405 je navržena v kategorii S 9,5/90 s rozšířením odbočovacích jízdních pruhů v navržených křižovatkách. Navržené řešení stavby je v souladu s Územním plánem Brtnice a je v souladu s koridorem stanoveným v Zásadách územního rozvoje Kraje Vysočina.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením 0212/03/2020/RK ze dne 12. 5. 2020 rozhodlo nabýt pozemky v rámci majetkoprávního vypořádání stavby "II/405 Brtnice obchvat“ v rozsahu, způsobem, za podmínek a cenu dle materiálu ZK-03-2020-18, př. 1 od vlastníků pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv. Při aktualizaci záborového elaborátu stavby „II/405 Brtnice obchvat“, došlo k úpravě záboru pozemku, který je v materiálu ZK-03-2020-18, př. 1 uveden s číslem pořadí 34.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje k zajištění plynulé majetkoprávní přípravy stavby „II/405 Brtnice obchvat“ doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0212/03/2020/ZK tak, že část materiálu ZK-03-2020-18, př. 1, týkající se pozemku s číslem pořadí 34 se nahradí novým materiálem RK-31-2020-25, př. 1, který je zpracován podle nově aktualizovaného záborového elaborátu.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0212/03/2020/RK tak, že v materiálu ZK-03-2020-18, př. 1 se pozemek s číslem pořadí 34 nahrazuje materiálem RK-31-2020-25, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 24. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz