Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-31-2020-26: Návrh na zařazení nové akce "SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - Havárie vodovodu a kanalizace" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství, rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na stavební práce

RK-31-2020-26.pdf, RK-31-2020-26pr01.docx , RK-31-2020-26pr02.xlsx

Číslo materiálu 26
Číslo jednací RK-31-2020-26
Název Návrh na zařazení nové akce "SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - Havárie vodovodu a kanalizace" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství, rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na stavební práce
Zpracoval J. Mejzlík
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o návrh na zařazení havarijní akce "SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - Havárie vodovodu a kanalizace" do rozpočtu kraje a návrh rozhodnutí o přímém zadání veřejné zakázky na stavební práce.

Jedná se o havárii dvou svislých kanalizačních a vodovodních rozvodů v budově SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice, Tovačovského sady 79, 676 02 Moravské Budějovice, parcelní číslo 578. V daném objektu došlo k havárii kanalizace a vodovodu a v důsledku této havárie dochází k zatékání splaškových vod do přilehlých konstrukcí. K této havárii byla pořízena fotodokumentace ,viz. materiál RK-31-2020-26, př. 1.

Uživatel provedl svépomocí odkrytí těchto konstrukcí, tak aby bylo možné určit rozsah poškození. Svislé kanalizační potrubí je v havarijním stavu na celou výšku objektu a vodovodní rozvody, které jsou v bezprostřední blízkosti a jsou již také odkryty, jsou ve stavu těsně před havárií.

Návrh řešení

OM navrhuje provedení dvou nových hlavních svislých rozvodů kanalizace a zároveň provedení nových rozvodů vody.

V dnešní době je proveden pouze rozvod studené vody, který je těsně před havarijním stavem a nevyhovuje požadavkům hygieny. Proto OM navrhuje provést i nové rozvody vody, včetně cirkulační a teplé vody. Lze využít toho, že jsou nyní již odkryty stávající rozvody a jsou provedeny velmi náročné prostupy přes stropní konstrukce. Pozdější provedení rozvodů vody by bylo mnohonásobně nákladnější, než provedení těchto rozvodů v tomto připraveném stavu.

Při prohlídce havárie bylo dohodnuto s uživatelem, že v rámci havárie bude provedena pouze výměna a doplnění svislých hlavních rozvodů a jejich zednické zapravení. Připojovací větve rozvodů k jednotlivým zařizovacím předmětům si provede uživatel sám v rámci odborného výcviku a budou hrazeny z fondu oprav uživatele.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnutí zařazení nové akce do rozpočtu kraje a o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci "SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - Havárie vodovodu a kanalizace" oslovenému dodavateli VESAS s.r.o., IČ: 25595946 za nabídnutou cenu 199 440,75 Kč bez DPH. Nabídnutá cena dle zkušeností OM je v relaci s cenami obvyklými obdobných prací.

Finanční krytí nově zařazené akce bude možné v roce 2020 zajistit změnou rozpisu rozpočtu v rámci kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství.

Stanoviska Odbor školství, mládeže a sportu

Odbor školství, mládeže a sportu souhlasí s řešením havarijního stavu.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení rozhoduje
  • zařadit novou akci s názvem "SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - Havárie vodovodu a kanalizace" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství;
  • zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci "SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - Havárie vodovodu a kanalizace" dodavateli VESAS s.r.o., Cyrilometodějská 43/20, 674 01Třebíč, IČO: 25595946 za nabídnutou cenu 199 440,75 Kč bez DPH dle nabídky dle materiálu RK-31-2020-26, př. 2.
Odpovědnost Odbor ekonomický (23. 10. 2020), Odbor majetkový (30. 10. 2020)
Termín 30. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz