Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-31-2020-29: Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina

RK-31-2020-29.pdf, RK-31-2020-29pr01.docx

Číslo materiálu 29
Číslo jednací RK-31-2020-29
Název Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
Zpracoval P. Kolář
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o souhlas s uzavřením smlouvy příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina.

Zastupitelstvo kraje schválilo svým usnesením 0117/02/2019/ZK ze dne 19. 3. 2019 „Zásady o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina“ a „Zásady o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina“ dále jen „Zásady“. Příspěvková organizace Kraje Vysočina je dle čl. 2, bodu 3 „Zásad č. 02/19“ oprávněna s předchozím souhlasem zřizovatele uzavírat nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce apod. na užívání majetku, který jim byl předán k hospodaření nebo si najmout, propachtovat, vypůjčit majetek od jiných subjektů k zajištění hlavního účelu ke kterému je zřízena, na dobu delší než 3 roky. Souhlas Rady Kraje Vysočina týkající se nájmu a výpůjčky nemovitého majetku zajišťuje odbor majetkový. O udělení souhlasu požádala organizace zřizovaná Krajem Vysočina - 

Střední průmyslová škola Třebíč

Jedná se návrh SMLOUVY O NÁJMU POZEMKŮ PRO INSTALACI A PROVOZ DOBÍJECÍCH STANIC PRO ELEKTROMOBILY

Nájemce ČEZ, a.s. Předmětem je část pozemku par. č. 1763/1 v k.ú. Třebíč, doba nájmu 15 let s opcí na možné prodloužení na dalších 10 let, nájemné ve výši 1 000 Kč/rok. Ukončení trvání smlouvy, vypořádání smluvních stran řeší článek IX. smlouvy.  Škola s ČEZ dlouhodobě spolupracuje na různých projektech.

 

 

Návrh řešení

Návrh usnesení předpokládá udělit souhlas s uzavřením SMLOUVY O NÁJMU POZEMKŮ PRO INSTALACI A PROVOZ DOBÍJECÍCH STANIC PRO ELEKTROMOBILY dle materiálu RK-31-2020-29, př. 1.

Stanoviska Odbor školství, mládeže a sportu

Odbor  školství, mládeže a sportu souhlasí s návrhem usnesení. Kraj, škola a ČEZ a.s. dlouhodobě spolupracují na realizaci unikátního projektu "Vzdělávání energetiků na Vysočině". Jedním z výsledků této spolupráce je řada dílčích projektů, které škola realizuje s podporu  ČEZ a.s.. Škola v rámci své výuky začleňuje také problematiku elektromobility a požádala svého partnera, zda by v areálu nevybudoval malou nabíjecí stanici. SPŠ Třebíč je jedním krajských z center technického průmyslového vzdělávání s téměř 1200 žáky a žákyněmi.

Odbor regionálního rozvoje

Je pravděpodobné, že při realizaci projektu musí dojít k navýšení rezervovaných příkonů ze strany školy. Tyto zvýšené náklady ale budou dle čl. IV. odst. 2 návrhu smlouvy přefakturovány společně se skutečně odebranou el. energií. Dále dle dostupných informací nebude třeba provádět výrazné technologické zásahy – na předmětném pozemku kabel VN s dostatečnou kapacitou. Přesný závěr bude možné učinit po zpracování analýzy dle čl. V. odst. 1.1 návrhu smlouvy. Pokud by tento potvrdil uvedený závěr, poté by se náklady na úpravu pozemku v případě předčasného ukončení smlouvy ze strany školy rovnaly jen nákladům na obnažení a napojení na stávající kabel.

Z výše uvedeného vyplývá, že veškeré zvýšené náklady spojené se zřízením stanice škola přefakturuje nebo jinak zhojí u ČEZ  a každý rok má symbolický nájem za pozemek, který jinak nevyužívá.

Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením SMLOUVY O NÁJMU POZEMKŮ PRO INSTALACI A PROVOZ DOBÍJECÍCH STANIC PRO ELEKTROMOBILY dle materiálu RK-31-2020-29, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz