Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-31-2020-31: Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E"

RK-31-2020-31.pdf, RK-31-2020-31pr01.pdf , RK-31-2020-31pr02.pdf

Číslo materiálu 31
Číslo jednací RK-31-2020-31
Název Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E"
Zpracoval J. Mikésková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o výběr dodavatele na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E“, která byla zahájena na základě usnesení rady kraje č. 1193/20/2020/RK ze dne 22. 6. 2020.

Cílem veřejné zakázky je vybudování novostavby administrativní budovy Krajského úřadu Kraje Vysočina, která bude sloužit pro veřejnou infrastrukturu jako stavba občanského vybavení veřejné správy. Vedlejší stavby tvoří stavby přípojek sítí technické a dopravní infrastruktury sloužící k zabezpečení uživatelnosti stavby hlavní, parkoviště a úprava povrchu komunikace v ulici Bratří Čapků. Stavba je navržena a bude realizována pro potřeby Krajského úřadu Kraje Vysočina se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava.

Veřejná zakázka bude hrazena z rozpočtu Kraje Vysočina.

Předpokládaná hodnota stavebních prací byla stanovena ve výši 397 000 000 Kč bez DPH. Zadavatel při stanovení předpokládané hodnoty vycházel jednak z projekčního rozpočtu zpracovaného zhotovitelem projektové dokumentace s názvem „Krajský úřad Kraje Vysočina - budova E“, projekční kanceláří ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., se sídlem Minoritské nám. 1153/11, 586 01 Jihlava, IČO 255 58 692 a dále z předešlých zkušeností s obdobnými veřejnými zakázkami. Vzhledem k finančním limitům stanoveným nařízením vlády č. 335/2019 Sb. se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku.

Pro výběr dodavatele bylo použito otevřené řízení dle § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s využitím hodnocení formou elektronické aukce. Zadávací řízení bylo zahájeno odesláním Oznámení o zahájení veřejné zakázky do Věstníku veřejných zakázek dne 7. 7. 2020. Jako hodnotící kritérium pro výběr nejvhodnější nabídky byla určena nejnižší nabídková cena bez DPH. Lhůta pro podání nabídek uplynula dne 31. 8. 2020 v 10:00 hod. V této lhůtě zadavatel obdržel 7 nabídek. Otevření elektronicky doručených nabídek proběhlo v souladu s § 109 odst. 1 ZZVZ zpřístupněním jejich obsahu pověřenými zaměstnanci odboru majetkového téhož dne bez zbytečného odkladu a zároveň byl pořízen Protokol o otevírání obálek, jež je obsahem materiálu RK-31-2020-31, př. 1. Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek provedla hodnotící komise jmenovaná usnesením rady kraje č. 1193/20/2020/RK ze dne 22. 6. 2020. V rámci činnosti hodnotící komise byly pořízeny dokumenty požadované ZZVZ viz materiály RK-31-2020-31, př. 1 (Protokol o otevírání obálek, Výsledky posouzení splnění podmínek účasti), RK-31-2020-31, př. 2 (Zpráva o hodnocení před elektronickou aukcí, Zpráva o hodnocení elektronickou aukcí, Posouzení nabídkové ceny).

Jako nejvýhodnější v rámci zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E“ byla na základě elektronické aukce vyhodnocena nabídka účastníka řízení Společnost „Sdružení Podzimek, Metrostav, OHL ŽS“, se sídlem Váňovská 528/22, 589 01 Třešť, skládající se dle Společenské smlouvy ze dne 27. 8. 2020 z Podzimek a synové, s.r.o., Váňovská 528/22, 589 01 Třešť, IČO 469 78 194 (vedoucí společník), Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO 000 14 915 (1. společník) a OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, IČO 463 42 796 (2. společník) s nabídkovou cenou 437 000 000 Kč bez DPH.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje radě kraje rozhodnout vybrat Společnost „Sdružení Podzimek, Metrostav, OHL ŽS“, se sídlem Váňovská 528/22, 589 01 Třešť, skládající se dle Společenské smlouvy č. 01/2020 uzavřené dne 27. 8. 2020 z  Podzimek a synové, s.r.o., Váňovská 528/22, 589 01 Třešť, IČO 469 78 194, Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO 000 14 915 a OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, IČO 463 42 796 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku s názvem "Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E".

Stanoviska Grémium ředitele

Grémium ředitele souhlasí s navrhovaným usnesením a doporučuje jeho přijetí radou kraje.

O zadání veřejné zakázky bylo na základě důkladného posouzení všech známých skutečností a předpokladů řádně rozhodnuto orgány kraje již dříve, nyní jde v podstatě o formální dokončení procesu zadávacího řízení. Průběh zadávacího řízení plně odpovídal zákonným požadavkům.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí.

Oddělení hospodářské správy

souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku s názvem "Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E" v souladu se Zprávou o hodnocení nabídek elektronickou aukcí dle materiálu RK-31-2020-31, př. 2;

rozhoduje

vybrat Společnost „Sdružení Podzimek, Metrostav, OHL ŽS“, se sídlem Váňovská 528/22, 589 01 Třešť, skládající se dle Společenské smlouvy č. 01/2020 uzavřené dne 27. 8. 2020 z Podzimek a synové, s.r.o., Váňovská 528/22, 589 01 Třešť, IČO 469 78 194, Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO 000 14 915 a OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, IČO 463 42 796 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku s názvem "Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E";

ukládá

Odboru majetkovému Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz