Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-31-2020-33: Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

RK-31-2020-33.pdf, RK-31-2020-33pr01.pdf

Číslo materiálu 33
Číslo jednací RK-31-2020-33
Název Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Zpracoval S. Juránek
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 1
Popis problému

V souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 03/19 o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina, schválenými usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina 0117/02/2019/ZK ze dne 19. 3. 2019 (dále jen Zásady), kterými se upravuje postup a praktické provedení některých majetkových úkonů, požádala Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (dále jen KSÚSV) o souhlas s vyřazením nepotřebného hmotného majetku v pořizovací ceně vyšší než 200 000 Kč. Rada Kraje Vysočina stanovila usnesením č. 2195/35/2018/RK ze dne 4. 12. 2018 ceny pro odprodej použitých dlažebních kostek, které zde budou uplatněny. Návrh na vyřazení je přílohu RK-31-2020-33, př. 1.

Návrh řešení

KSÚSV žádá o prodej celkem 100 t nepotřebných vytěžených dlažebních kostek. Celkové stávající množství naskladněných kostek činí 1 888 t. Součástí každé smlouvy je i prohlášení, že předmět smlouvy bude využit pro účely uvedené v příloze, která je součástí smlouvy a nedojde ke komerčnímu odprodeji třetí osobě. Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením a prodejem nepotřebného hmotného majetku v množství dle materiálu RK-31-2020-33, př. 1 za ceny dle usnesení č. 2195/35/2018/RK ze dne 4. 12. 2018.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s vyřazením a prodejem nepotřebného hmotného majetku v množství dle materiálu RK-31-2020-33, př. 1 za ceny dle usnesení č. 2195/35/2018/RK ze dne 4. 12. 2018.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz