Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-31-2020-40: Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední průmyslovou školu Třebíč

RK-31-2020-40.pdf, RK-31-2020-40pr01.docx

Číslo materiálu 40
Číslo jednací RK-31-2020-40
Název Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední průmyslovou školu Třebíč
Zpracoval H. Hošková, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší žádost Střední průmyslové školy Třebíč (dále též škola) o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy, která se týká přijetí peněžního účelového daru.

Ředitel školy obdržel návrh darovací smlouvy na přijetí peněžního  účelového daru ve výši 15 000 Kč.  Dar bude v plné výši použit na ročníkový projekt "Výroba RC modelu letadla" studenta 4. ročníku oboru Technické lyceum se zaměřením Strojírenství. Student ve své práci uvede firmu Huhtamaki Česká republika, a.s. jako sponzora svého ročníkového projektu a na výsledný model letadla umístí logo firmy.

Návrh darovací smlouvy obsahuje materiál RK-31-2020-40, př. 1.

Podle § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů může příspěvková organizace nabýt darem majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Povinnost předchozího souhlasu zřizovatele dále stanoví Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 02/2019 o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina, a to v čl. 2 odst. 3 písm. l).  škola proto požádala o udělení souhlasu zřizovatele.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-31-2020-40, př. 1.

Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vykonává funkci zřizovatele rada kraje.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-31-2020-40, př. 1.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu, Střední průmyslová škola Třebíč
Termín 30. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz