Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-31-2020-41: Návrh na úpravu plánu investic Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem na rok 2020

RK-31-2020-41.pdf, RK-31-2020-41pr01.xls

Číslo materiálu 41
Číslo jednací RK-31-2020-41
Název Návrh na úpravu plánu investic Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem na rok 2020
Zpracoval H. Dolejší, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší změnu čerpání fondu investic u Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem.

Usnesením č. 0885/16/2020/RK dne 19. 5. 2020 rada kraje schválila plány činnosti příspěvkových organizací na rok 2020 za odvětví školství dle materiálu RK-16-2020-36, př. 1. Jejich součástí byla tvorba a použití prostředků fondu investic (dále též „FI“) včetně přehledu jednotlivých akcí a tvorba a použití prostředků rezervního fondu.

Průběžně jsou radě kraje předkládány materiály s návrhem na úpravu použití fondu investic a rezervního fondu některých organizací.

Vzhledem k tomu, že organizace přehodnocují původní investiční záměry v důsledku nových skutečností, dochází k tomu, že se rozšiřuje jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků FI nebo celkový objem použití FI. 

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem žádá o změnu v seznamu plánovaných investičních akcí spočívající v zařazení akce pásový schodolez ve výši 116 000 Kč. Pásový schodolez je podpůrné opatření a je určený pro překonávání schodišťových bariér s ovládáním doprovodnou osobou. Schodolez je potřeba pro studentku, která má vlivem zdravotního stavu narušenou hrubou a jemnou motoriku s dopadem na mobilitu - pohybuje se pouze na invalidním vozíku. Pro přístup do školy a přesun z patra do patra je nutné využívat schodolez. Pásový schodolez je určený pro překonávání schodišťových bariér s ovládáním doprovodnou osobou. Financování schodolezu bude plně zajištěno prostřednictvím MŠMT - program 133 320 "Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami".

Výše uvedená organizace žádá radu kraje o udělení výjimky z usnesení č. 0885/16/2020/RK, kterým bylo ředitelům škol a školských zařízení uloženo pozastavit realizaci naplánovaných investičních akcí, tedy o schválení realizace akce bez stanoveného odkladu.

Materiál řeší změny čerpání fondu investic u  některých organizací v odvětví školství.
Návrh řešení

OŠMS navrhuje radě kraje udělit souhlas se změnou investiční akce a použití fondu investic Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem na rok 2020 dle materiálu RK-31-2020-41, př. 1.

Zároveň OŠMS navrhuje radě udělit souhlas s realizací vyjmenované akce i přes její dočasné pozastavení.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí
  • s úpravou použití fondu investic Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem na rok 2020 dle materiálu RK-31-2020-41, př. 1;
  • s použitím prostředků fondu investic a realizací vyjmenované investiční akce dle materiálu RK-31-2020-41, kterou je z uvedených důvodů nutno realizovat bez zbytečného odkladu, i při aktuálním pozastavení realizace všech investičních akcí uloženém usnesením rady kraje č. 0885/16/2020/RK.
Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu, Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz