Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-31-2020-44: FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Jednorázové akce 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření

RK-31-2020-44.pdf, RK-31-2020-44pr01.pdf , RK-31-2020-44pr02.pdf , RK-31-2020-44pr03.pdf , RK-31-2020-44pr04.pdf , RK-31-2020-44pr05.pdf , RK-31-2020-44pr06.pdf

Číslo materiálu 44
Číslo jednací RK-31-2020-44
Název FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Jednorázové akce 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval J. Čermáková, M. Kastner, K. Smetanová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 6
Popis problému

Materiál řeší návrh na poskytnutí dotací z programu „Jednorázové akce 2020“ (dále jen „program“), který je součástí Fondu Vysočiny. Tento program vyhlásilo zastupitelstvo kraje dne 16. 6. 2020 usnesením č. 0336/04/2020/ZK. Program je určen na podporu jednorázových sportovních a volnočasových aktivit pro obyvatele Kraje Vysočina. Celkový objem finančních prostředků v programu je 1 800 000 Kč.

Zájemci o dotaci z řad nestátních neziskových organizací, obcí, svazků obcí, příspěvkových organizací kraje a obcí, škol a školských zařízení mohli od 31. 8. 2020 do 11. 9. 2020 zasílat své žádosti. V termínu příjmu žádostí bylo doručeno 83 žádostí s celkovou požadovanou výší podpory 2 763 768 Kč. Z důvodu administrativního nesouladu s výzvou programu bylo vyřazeno 5 žádostí. Řídicí výbor hodnotil 78 žádostí. Členové řídicího výboru navrhli k poskytnutí dotace 55 žádostí celkovou částkou 1 800 000 Kč. U 53 projektů byla přidělena dotace v plné požadované výši. U 2 projektů se stejným bodovým hodnocením 33,5 bodu (čísla projektů: FV02766.0065 a FV02766.0026) navrhl řídicí výbor poměrně zkrátit požadovanou dotaci tak, aby byly podpořeny oba projekty a zároveň vyčerpána celá alokace programu do výše 1 800 000 Kč. Oba žadatelé se snížením podpory souhlasili.

Návrh řešení

OŠMS v souladu s usnesením Řídicího výboru programu Jednorázové akce 2020 navrhuje radě kraje, aby rozhodla poskytnout dotaci subjektům dle materiálu RK-31-2020-44, př. 1 a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci subjektům dle materiálu RK-31-2020-44, př. 3.

Subjektům uvedeným v materiálu RK-31-2020-44, př. 2 a RK-31-2020-44, př. 4 řídicí výbor navrhuje dotaci neposkytnout, protože zaslané projekty nedosáhly dostatečného bodového hodnocení a na základě hlasování řídicího výboru byly vyřazeny; další žádosti byly garanty programu z hodnocení vyřazeny z důvodu administrativního nesouladu.

Současně OŠMS navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace s jednotlivými subjekty, kterým byla navržena podpora řídicím výborem, dle materiálu RK-31-2020-44, př. 5 a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace s jednotlivými subjekty, kterým byla navržena podpora řídicím výborem, dle materiálu RK-31-2020-44, př. 6.

Podle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přísluší radě kraje rozhodovat o poskytování dotací do 200 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.

V případě subjektů podle materiálů RK-31-2020-44, př. 3 a RK-31-2020-44, př. 4 o poskytnutí dotace přísluší rozhodnout zastupitelstvu kraje podle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve FONDU VYSOČINY. Aktuální stav programu „Jednorázové akce 2020“ (ORJ 3000000010) činí 1 800 000 Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z programu „Jednorázové akce 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-31-2020-44, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-31-2020-44, př. 5;
  • neposkytnout dotaci z programu „Jednorázové akce 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-31-2020-44, př. 2;
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • rozhodnout poskytnout dotaci z programu „Jednorázové akce 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-31-2020-44, př. 3;
  • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-31-2020-44, př. 6;
  • rozhodnout neposkytnout dotaci z programu „Jednorázové akce 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-31-2020-44, př. 4.
Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz