Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-31-2020-46: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - přímé výdaje na vzdělávání na rok 2020

RK-31-2020-46.pdf, RK-31-2020-46pr01.xls , RK-31-2020-46pr02.xls , RK-31-2020-46pr03.doc

Číslo materiálu 46
Číslo jednací RK-31-2020-46
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - přímé výdaje na vzdělávání na rok 2020
Zpracoval A. Vlachová, J. Kafková, J. Baštová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 3
Popis problému

Materiál podává informaci o úpravách rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným obcemi a krajem.

Ze státního rozpočtu se poskytují finanční prostředky vyčleněné na činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi, svazky obcí nebo kraji na platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, na odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na výdaje na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, výdaje na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, výdaje na učební pomůcky, výdaje na školní potřeby a na učebnice, pokud jsou podle zákona poskytovány bezplatně, a rovněž výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání (dále jen přímé výdaje na vzdělávání).

Tyto finanční prostředky MŠMT poskytuje na zvláštní účet kraje. Od roku 2020 se mění dosavadní normativní systém financování na tzv. normativně nákladový systém financování.

Celková výše finančních prostředků poskytnutých kraji je tvořena součtem

 a) finančních prostředků stanovených ministerstvem na kalendářní rok pro jednotlivé mateřské školy, základní školy, střední školy, vyšší odborné školy, základní umělecké školy a pro pedagogickou práci školních družin

 b) finančních prostředků stanovených ministerstvem kraji prostřednictvím republikových normativů na zajištění financování školských zařízení, tyto finanční prostředky pak krajský úřad dále rozděluje prostřednictvím krajských normativů a

c) rezervy k řešení nezbytných případů vzniklých v průběhu kalendářního roku; způsob tvorby, podmínky a pravidla použití rezervy řeší směrnice MŠMT. Součástí rezervy jsou i finanční prostředky na úhradu podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Tímto postupem MŠMT stanovilo pro Kraj Vysočina objem přímých neinvestičních výdajů na vzdělávání na rok 2020 ve výši 7 328 278 052 Kč.

Z objemu přímých výdajů na vzdělávání včetně prostředků na podpůrná opatření (u dotčených škol) bylo již rozepsáno celkem 7 237 975 149 Kč, v tom školám a školským zařízením zřizovaným Krajem Vysočina celkem 1 912 958 295 Kč a školám a školským zařízením zřizovaným obcemi celkem 5 325 016 854 Kč, částka ve výši 90 302 903  Kč byla v souladu s metodikou MŠMT ponechána v rezervě (projednáno v radě kraje dne 14. 7. 2020 s usnesením č. 1308/22/2020/RK a v zastupitelstvu kraje dne 8. 9. 2020 s usnesením č. 0440/05/2020/ZK).

 

  1. V průběhu měsíce září MŠMT navýšilo krajům rozpočet přímých výdajů na vzdělávání v celkové výši o 64 792 514 Kč:
  • k 18. 9. o finanční prostředky určené vybraným školám, které organizovaly ukončování středního vzdělávání společnou částí maturitní zkoušky v podzimním zkušebním termínu (tzv. spádové školy) ve výši 360 344 Kč,
  • k 21. 9. o finanční prostředky určené základním školám na pořízení učebních pomůcek využitelných pro distanční výuku o částku 64 432 170 Kč.
  1. OŠMS těm školám, které vykázaly poskytování podpůrných opatření a jejich změny, upravil rozpočet k 20. 7. (změny vykázané v měsíci červnu), k 26. 8. (změny vykázané v měsíci červenci) a k 18. 9. (změny vykázané v měsíci srpnu).
  2. Mimo podpůrná opatření byla provedena běžná úprava rozpočtu k 7. 10. Informace o této úpravě rozpočtu jsou obsahem materiálu RK-31-2020-46, př. 3.

Po provedení těchto úprav rozpočtu je rozepsáno školám a školským zařízením zřizovaným krajem 1 936 089 185 Kč a školám a školským zařízením zřizovaným obcemi 5 433 680 863 Kč, v rezervě zůstává částka ve výši 23 300 518 Kč.

Návrh řešení

Radě kraje je navrhováno:

  • schválit zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Školství, mládeže a sportu, o účelovou dotaci z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání ve výši 64 792 514 Kč dle materiálu RK-31-2020-46;
  • schválit zvýšení závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání dle materiálu RK-31-2020-46, př. 1;
  • doporučit zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-31-2020-46, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-31-2020-46, př. 2.

Finanční prostředky budou poskytovány právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení v termínech a částkách stanovených v rozhodnutích MŠMT.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání ve výši 64 792 514 Kč dle materiálu RK-31-2020-46;
  • zvýšení závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání dle materiálu RK-31-2020-46, př. 1;
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-31-2020-46, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-31-2020-46, př. 2.

Odpovědnost Odbor ekonomický (31. 10. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (24. 11. 2020)
Termín 24. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz