Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-31-2020-47: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování činnosti ZDVOP při Dětském domově, Nová Ves u Chotěboře 1

RK-31-2020-47.pdf, RK-31-2020-47pr01.docx , RK-31-2020-47pr02.docx

Číslo materiálu 47
Číslo jednací RK-31-2020-47
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování činnosti ZDVOP při Dětském domově, Nová Ves u Chotěboře 1
Zpracoval V. Dvořáková, O. Králík, M. Nápravníková
Předkládá V. Švarcová, K. Ubr
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál řeší návrh na provedení rozpočtového opatření z důvodu dofinancování provozu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále také “ZDVOP“).

Rada kraje souhlasila dne 9. 8. 2016 usnesením č. 1433/25/2016/RK s řešením finančního zajištění ZDVOP v Dětském domově, Nová Ves u Chotěboře 1 (dále také „dětský domov“) spočívající v dorovnání prokazatelné ztráty související s provozem ZDVOP na základě analýzy předložených vyúčtování nákladů a výnosů.

V souladu s nastavenou metodikou předložil dětský domov mj. vyúčtování nákladů a výnosů střediska ZDVOP za období leden až srpen roku 2020 (viz materiál RK-31-2020-47, př. 1). V uvedeném období dětský domov ke krytí celkových nákladů na činnost ZDVOP, které mu ve výši 2 887 323,29 Kč v období leden až srpen 2020 vznikly, použil:

 • vlastní realizované výnosy (zejména finanční spoluúčast rodičů) ve výši 98 475 Kč;
 • příspěvek na provoz dětského domova (část příspěvku na provoz dětského domova, která pokrývá společné náklady dětského domova a ZDVOP) ve výši 43 010,77 Kč;
 • prostředky Kraje Vysočina poskytnuté v roce 2019 stanovené odhadem na dokrytí nákladů roku 2019, které nakonec nebyly v celém rozsahu spotřebovány, ve výši 83 214,94 Kč (tedy přeplatek z roku 2019);
 • prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu v celkové výši 1 922 440,00 Kč, z toho:
  • ve výši 1 505 560 Kč podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (22 800,00 Kč měsíčně na obsazené lůžko);
  • ve výši 416 880,00 Kč z dotačního titulu MPSV, jehož účelem je kompenzace nízké částky stanovené přímo zákonem (viz předchozí odrážka).

Rozdíl mezi náklady a výnosy ve výši 740 183 Kč za období leden až srpen je výše nákladů, které dětský domov není schopen ze svých zdrojů pokrýt. Tuto výši na základě závazku kraje dokrýt případnou ztrátu, která dětskému domovu vznikne v souvislosti s provozem ZDVOP, dětský domov zaúčtoval jako nárok vůči zřizovateli. O poskytnutí této částky žádá dětský domov svého zřizovatele. Údaje o obložnosti lůžek ZDVOP v roce 2020 (i 2019) jsou uvedeny v příloze RK-31-2020-47, př. 2.

Návrh řešení

OŠMS a OSV radě kraje navrhují poskytnout z rozpočtu kraje peněžní prostředky Dětskému domovu, Nová Ves u Chotěboře 1 ve výši 740 183 Kč k pokrytí nákladů souvisejících s provozem ZDVOP za období leden až srpen 2020, které není dětský domov schopen pokrýt z jiných zdrojů, a za tímto účelem v uvedené výši schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“. OŠMS navrhuje radě kraje pro dofinancování činnosti ZDVOP schválit rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu a využít disponibilní prostředky aktuálního rozpočtu. OŠMS navrhuje použít prostředky nevyčerpané Školním statkem, Humpolec, Dusilov 384 ve výši 638 975 Kč (spolufinancování projektů z IROP a z Programu rozvoje venkova, ÚZ 00999) a gymnázií zřizovaných Krajem Vysočina na vybavení Badatelských center pro přírodní vědy, které kvůli dočasnému pozastavení realizace investičních akcí gymnázia nestihnou do konce roku pořídit, ve výši 101 208 Kč (z celkové částky 605 000 Kč, ÚZ 00318). Zbývající částku 503 792 Kč OŠMS navrhuje ponechat alokovanou na kapitole Školství, mládeže a sportu k řešení mimořádných záležitostí, např. k předpokládanému dokrytí nákladů ZDVOP za období září až prosinec 2020.

Za tímto účelem OŠMS radě kraje navrhuje:

 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu a běžných výdajů spočívající ve zvýšení § 3133 – Dětské domovy o částku 638 975 Kč při současném snížení § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 638 975 Kč;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení běžných výdajů, § 3133 – Dětské domovy o částku 101 208 Kč a § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 503 792 Kč při současném snížení kapitálových výdajů, § 3121 – Gymnázia o částku 484 000 Kč a § 3127 – Střední školy o částku 121 000 Kč;
 • schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 740 183 Kč Dětskému domovu, Nová Ves u Chotěboře 1, IČO 70155861 k pokrytí nákladů souvisejících s provozem ZDVOP za období leden až srpen 2020, které není dětský domov schopen pokrýt z jiných zdrojů;
 • schválit snížení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“:
  • Gymnáziu Jihlava, IČO 60545984 o částku 121 000 Kč;
  • Gymnáziu a Obchodní akademii Pelhřimov, IČO 62540009 o částku 121 000 Kč;
  • Gymnáziu Havlíčkův Brod, IČO 60126621 o částku 121 000 Kč;
  • Gymnáziu Třebíč, IČO 60418435 o částku 121 000 Kč;
  • Gymnáziu Žďár nad Sázavou, IČO 48895407 o částku 121 000 Kč;

na dofinancování přístrojového vybavení Badatelských center pro přírodní vědy z důvodu nepořízení vybavení.

Finanční prostředky jsou školám a školským zařízením poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovaným rozpočtovým opatřením v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu.

Návrh usnesení schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu a běžných výdajů spočívající ve zvýšení § 3133 – Dětské domovy o částku 638 975 Kč při současném snížení § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 638 975 Kč;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení běžných výdajů, § 3133 – Dětské domovy o částku 101 208 Kč a § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 503 792 Kč při současném snížení kapitálových výdajů, § 3121 – Gymnázia o částku 484 000 Kč a § 3127 – Střední školy o částku 121 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 740 183 Kč Dětskému domovu, Nová Ves u Chotěboře 1, IČO 70155861 k pokrytí nákladů souvisejících s provozem ZDVOP za období leden až srpen 2020, které není dětský domov schopen pokrýt z jiných zdrojů;
 • snížení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“:
  • Gymnáziu Jihlava, IČO 60545984 o částku 121 000 Kč;
  • Gymnáziu a Obchodní akademii Pelhřimov, IČO 62540009 o částku 121 000 Kč;
  • Gymnáziu Havlíčkův Brod, IČO 60126621 o částku 121 000 Kč;
  • Gymnáziu Třebíč, IČO 60418435 o částku 121 000 Kč;
  • Gymnáziu Žďár nad Sázavou, IČO 48895407 o částku 121 000 Kč;

na dofinancování přístrojového vybavení Badatelských center pro přírodní vědy z důvodu nepořízení vybavení.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu, Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1, Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov, Gymnázium Havlíčkův Brod, Gymnázium Jihlava, Gymnázium Třebíč, Gymnázium Žďár nad Sázavou
Termín 30. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz