Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-31-2020-49: Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V“.

RK-31-2020-49.pdf

Číslo materiálu 49
Číslo jednací RK-31-2020-49
Název Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V“.
Zpracoval P. Pojerová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 0
Popis problému

V červnu roku 2017 proběhla aktualizace výzvy č. 005 OPZ, kdy Kraji Vysočina byla přidělena dílčí alokace ve výši 40 mil. Kč. Odbor sociálních věcí vypracoval projektový záměr na financování rozšíření kapacit sociálních služeb v Kraji Vysočina. O projektovém záměru - Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V bylo hlasováno per rollam na Platformě č. 2 pro projednání projektových záměrů projektů přímého přidělení předkládaných v rámci výzev č. 3_15_005 a 3_15_006 - Projekty krajů/hl.m.Prahy - Podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb (dále jen Platforma č. 2) dne 11. 8. 2017 a platforma souhlasí s rozpracováním projektového záměru do formátu plné žádosti o podporu. Usnesením č. 1695/30/2017/RK rada kraje uložila odboru sociálních věcí předmětný projekt podat a odbor sociálních věcí jeho podání na počátku října zajistil. Projekt byl schválen ve výši 39 904 623,67 a je financován z evropských fondů, státního rozpočtu a rozpočtu kraje jako žadatele. Projekt je realizován od 31. 1. 2018 do 28. 1. 2022, přičemž vlastní financování sociálních služeb bude probíhat od 1. 3. 2018 do 30. 11. 2021. Projekt splnil podmínky pro vydání právního aktu o poskytnutí podpory a nachází se ve fázi realizace.

V rámci projektu jsou financovány dvě sociální služby, které mají inovativní charakter, znamenají rozšíření sítě sociálních služeb v Kraji Vysočina. Předmětem projektu je podpora služby sociální rehabilitace (v terénní a ambulantní formě) v rámci sociálního začleňování osob s poruchou autistického spektra a podpora rozšířené kapacity azylového domu pro rodiče s dětmi a ženy v Třebíči.

Návrh řešení

V říjnu 2020 byla zaslaná Kraji Vysočina účelová neinvestiční dotace z MPSV ve výši 3 460 745,32 Kč a připsána dle rozhodnutí o poskytnutí dotace na účet ČNB č.ú. 94-32925681/0710.

S ohledem na to je nutné provést rozpočtové opatření a přijmout účelovou neinvestiční dotaci do rozpočtu kapitoly Evropské projekty tak, aby bylo možné z ní čerpat prostředky na projekt, jehož realizaci Kraj Vysočina zahájil dne 31.01.2018.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 3 460 745,32 Kč, které jsou určené na realizaci projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V“.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 3 460 745,32 Kč určenou na realizaci projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V“.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz