Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-31-2020-50: Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina

RK-31-2020-50.pdf

Číslo materiálu 50
Číslo jednací RK-31-2020-50
Název Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina
Zpracoval A. Nosková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 0
Popis problému

Kraj Vysočina realizuje od 1. 1. 2018 projekt „Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina“, schválený usnesením rady kraje č. 1508/26/2017/RK. Na projekt pod registračním číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0007828 byla poskytnuta dotace z OPZ v celkové maximální výši 6 699 990,00 Kč. Cílem projektu je rozvíjení hlubších předpokladů pro samostatný profesionální vývoj výkonu činností sociálních pracovníků a veřejných opatrovníků, městských a obecních úřadů. Zahrnuje vzdělávání, pořádání workshopů, metodických aktivit, supervizní podporu atd. Projekt se ve sledovaném období zabýval informovaností veřejnosti o sociální práci. Z projektu byla také hrazena kampaň zaměřená na propagaci dobrovolnické služby v oblasti sociálních služeb a sociální integrace. V rámci projektu byla, stejně jako v minulých obdobích, naplňována aktivita týkající se prohloubení spolupráci sociálních pracovníků věznic a sociálních kurátorů městských a obecních úřadů. Pro zajištění a naplnění cílů projektu bylo realizováno personální posílení na úseku sociální práce o jednoho sociálního pracovníka a také vznik jednoho pracovního místa krajského koordinátora dobrovolnických aktivit, který bude současně garantem projektu.

Na základě schválené monitorovací zprávy č. 5 projektu a žádosti o platbu byla dne 8.10. 2020 z MPSV Kraji Vysočina převedena na účet u České národní banky účelová neinvestiční dotace ve výši 95 000 Kč. Z tohoto účtu byly finanční prostředky převedeny na zvláštní účet projektu. S ohledem na to je nutné provést rozpočtové opatření a přijmout účelovou neinvestiční dotaci do rozpočtu zvláštního účtu tak, aby bylo možné z ní čerpat prostředky na projekt, který Kraj Vysočina realizuje. Dotace je financována z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Kraje Vysočina o přijaté finanční prostředky v rámci projektu Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina ve výši 95 000 Kč.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rda kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí finančních prostředků ve výši 95 000 Kč poskytnutých MMPSV na financování projektu Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina.

Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení. 

 

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 95 000 Kč určenou na financování projektu Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí
Termín 20. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz