Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-31-2020-52: Podpora přechodu na vysílací standard DVB-T2 - vratka - rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci

RK-31-2020-52.pdf, RK-31-2020-52pr01.xls

Číslo materiálu 52
Číslo jednací RK-31-2020-52
Název Podpora přechodu na vysílací standard DVB-T2 - vratka - rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
Zpracoval J. Bína, M. Šandera
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Rada Kraje Vysočina stanovila Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování finanční podpory na vybavení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 (dále jen „Pravidla“) upravující postup Kraje Vysočina (dále jen „Kraj“) při poskytování finanční podpory na základě Programu podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2, který vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen MPO).

Finanční podporou se pro účely těchto Pravidel rozumí poskytnutí příspěvku na provoz příspěvkové organizaci kraje, pokud je tato příspěvková organizace registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, který je zařazen v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a má vydané pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.

V případě Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace bylo pořízení vybavení k přechodu na standard DVB-T2 realizováno již v roce 2019 a v tom roce zúčtováno proti jiným výnosům, nelze účelově poskytnutý příspěvek na provoz v roce 2020 již účetně použít. Proto uvedená organizace poskytnutou částku ve výši 26 386 Kč vrací zpět do rozpočtu Kraje.

Návrh řešení

Domovem Kamélie Křižanov, p. o. bylo pořízení vybavení k přechodu na standard DVB-T2 realizováno již v roce 2019 a v tom roce zúčtováno proti jiným výnosům, nelze účelově poskytnutý příspěvek na provoz v roce 2020 již účetně použít. Proto uvedená organizace poskytnutou částku 26 386 Kč vrací zpět do rozpočtu Kraje Vysočina.

Navrhujeme schválit snížení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u této organizace ve výši 26 386 Kč dle materiálu RK-31-2020-52, př. 1 a uvedenou částku přijmout zpět do rozpočtu Kraje Vysočina a schválit rozpočtové opatření s tím související.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 26 386 Kč při současném snížení kapitoly Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem o částku 26 386 Kč;
  • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkové organizace Domov Kamélie Křižanov o částku 26 386 Kč o vratku příspěvku na podporu přechodu na vysílací standard DVB-T2.
Odpovědnost Odbor sociálních věcí, Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace
Termín 11. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz