Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-31-2020-53: Návrh na neposkytnutí dotace na realizaci prorodinné politiky v roce 2020

RK-31-2020-53.pdf, RK-31-2020-53pr01.pdf

Číslo materiálu 53
Číslo jednací RK-31-2020-53
Název Návrh na neposkytnutí dotace na realizaci prorodinné politiky v roce 2020
Zpracoval R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Kraj Vysočina obdržel žádost o poskytnutí dotace na podporu spolufinancování projektu v oblasti rodinných služeb, zaměřených na upevnění, prohloubení a zkvalitnění rodičovských kompetencí a poskytování pomoci při řešení obtížných situací v rodině a jejich předcházení formou primární prevence. Jedná se o žádost Diecézní charity Brno, na podporu projektu „Kopretina - centrum pro rodiče s dětmi“.

Uvedený projekt je dlouhodobě podporován a spolufinancován jak prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí, tak i z rozpočtu kraje. Žádost je uvedena v materiálu RK-31-2020-53, př. 1. Jedním z hodnotících kritérií pro získání podpory z MPSV, je vždy i výše spolufinancování projektů ze strany obcí a krajů. V rámci tohoto dotačního titulu bylo možné pro rok 2020 získat z programu Rodina maximálně 70 % z rozpočtovaných nákladů. Poskytnutí dotace z rozpočtu kraje bude zohledněno i v rámci hodnocení žádostí o poskytnutí dotací od MPSV pro následující kalendářní rok 2021.

Dotace kraje poskytnutá výše uvedené organizaci v předcházejících letech, byla vždy řádně dle smlouvy vyúčtována a odborem sociálních věcí zkontrolována. Vzhledem k tomu, že neinvestiční dotace pro rok 2020 jsou navrhovány poskytnout pouze z kapitoly Sociální věci, je posuzování žádosti provedeno s ohledem na aktuální ekonomické možnosti.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout o neposkytnutí dotace Diecézní charitě Brno, IČO 44990260, se sídlem 60200 Brno - Černá Pole, třída Kpt. Jaroše 1928/9, na projekt „Kopretina - centrum pro rodiče s dětmi“, s ohledem na již poskytnutou podporu tohoto projektu Krajem Vysočina v roce 2020 ve výši 100 tis. Kč, prostřednictvím Fondu Vysočiny.

 

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

neposkytnout dotaci Diecézní charitě Brno, IČO 44990260, se sídlem 60200 Brno - Černá Pole, třída Kpt. Jaroše 1928/9, na projekt „Kopretina - centrum pro rodiče s dětmi“ dle materiálu RK-31-2020-53, př. 1.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 31. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz