Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-31-2020-54: Schválení žádosti o platbu v rámci zprávy o realizaci za 1. monitorovací období projektu „Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina“.

RK-31-2020-54.pdf, RK-31-2020-54pr01.pdf , RK-31-2020-54pr02.pdf , RK-31-2020-54pr03.pdf

Číslo materiálu 54
Číslo jednací RK-31-2020-54
Název Schválení žádosti o platbu v rámci zprávy o realizaci za 1. monitorovací období projektu „Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina“.
Zpracoval D. Šálková, J. Bína
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 3
Popis problému

Usnesením č. 2070/36/2019/RK bylo schváleno podání projektové žádosti projektu "Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina" (dále také "projekt")..

Projekt byl předložen do výzvy 03_15_007 Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou; oblast podpory: 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu. Realizace projektu je od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2022.

Posláním projektu je nastavení systému a kvalitní péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina, pilotní ověření vzdělávacího modulu pro pečující, vytvoření multidisciplinárního týmu, provázání systému péče mezi formálními a neformálními pečovateli, nastavení kvalitního systému péče o osoby s poruchami autistického spektra a cílené vzdělávání formálních pečujících a vytvoření vzdělávacího plánu a pilotní odzkoušení víkendového pobytu spojeného se vzděláváním, nabídkou pobytových služeb specializujících se na péči a podporu osob s poruchami autistického spektra. V souladu s harmonogramem projektu je nyní nutno předložit zprávu o realizaci projektu za období od 1. 4. do 30. 9. 2020.

Během sledovaného období byly vytvořeny dva odborné týmy, které jsou složeny ze zástupců tří příspěvkových organizací (Domov Ve Zboží, Domov Jeřabina Pelhřimov a Domov Kamélie Křižanov) a z projektového týmu (Projektový manažer, koordinátor a zástupci odboru sociálních věcí). V průběhu sledovaného období byl rovně vytvořen předmět veřejné zakázky pro Klíčovou aktivitu č. 1 (KA1) - Návrh sítě ambulantních/terénních pobytových služeb a zároveň proběhlo 13 setkání odborného týmu (jedno setkání bylo datováno ještě před zahájením realizace projektu, ostatní v rámci sledovaného období). Ve spolupráci s širším odborným týmem proběhl dne 24. 6. 2020 kulatý stůl na téma "Zkvalitnění péče o osoby s PAS v Kraji Vysočina". Bližší informace o činnosti během sledovaného období jsou uvedeny v přiložené Zprávě o realizaci - v materiálu RK-31-2020-54, př. 1.

Jako součást zprávy o realizaci projektu za sledované období byla odborem sociálních věcí zpracována žádost o platbu, která je přiložena v materiálu RK-31-2020-54, př. 2. Zpracovaná žádost o platbu je ve výši skutečně vynaložených výdajů ve sledovaném období.

V tomto období došlo k věcné změně oproti schválené žádosti o projekt, která spočívá v přesunu částek rozpočtu projektu v souvislosti s pozdějším obsazením pozic realizačního týmu, změnou charakteru pracovního úvazku věcného koordinátora a změny sazeb na některých položkách. Konkrétní změny rozpočtu se týkají především přesunu finančních prostředků z položky Pracovních smluv - Věcný koordinátor a realizátor aktivit do nově vzniklé položky DPČ - Věcný koordinátor a realizátor aktivit a ke krácení této položky z důvodu pandemie COVID-19, kdy nebylo možné tuto pozici obsadit vzhledem k prioritám v rámci pandemie. Zároveň dochází ke změně jeho zapojení této pozice, které bude ve formě dohody o pracovní činnosti nikoliv pracovní smlouvy. Toto řešení více vyhovuje požadavkům na jeho zapojení. Změna je detailněji popsána v materiálu RK-31-2020-54, př. 3.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit Zprávu o realizaci dle materiálu RK-31-2020-54, př. 1 a Žádost o platbu dle materiálu RK-31-2020-54, př. 2, vzít na vědomí informaci o schválení žádosti o změnu uvedenou v materiálu RK-31-2020-54, př. 3 a uložit odboru sociálních věcí předložit tento materiál včetně požadovaných příloh řídícímu orgánu na MPSV.

Stanoviska Grémium ředitele

Grémium ředitele bere zprávu o realizaci a žádost o platbu na vědomí.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere předložený materiál na vědomí.

Návrh usnesení schvaluje

Zprávu o realizaci dle materiálu RK-31-2020-54, př. 1 a Žádost o platbu dle materiálu RK-31-2020-54, př. 2 projektu „Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina“;

ukládá

odboru sociálních věcí předložit tento materiál včetně požadovaných příloh řídícímu orgánu na MPSV;

bere na vědomí

informaci o schválení žádosti o změnu dle materiálu RK-31-2020-54, př. 3 u projektu „Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina“.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí
Termín 31. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz