Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-31-2020-55: Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb

RK-31-2020-55.pdf, RK-31-2020-55pr01.doc , RK-31-2020-55pr02.doc

Číslo materiálu 55
Číslo jednací RK-31-2020-55
Název Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
Zpracoval L. Zerza, H. Šteflová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 2
Popis problému

Kraj Vysočina je na úseku sociálních služeb zřizovatelem Domova Háj, příspěvkové organizace a Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace.

Ředitelka Domova Háj, příspěvkové organizace požádala o úpravu stávajícího vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti ve zřizovací listině (vymezení poskytovaných sociálních služeb), a to doplnění služeb chráněné bydlení a sociálně terapeutické dílny do hlavní činnosti. Důvodem je dokončování další etapy transformace Domova Háj, příspěvkové organizace. Dále ředitelka Domova Háj požádala o změnu pozice zástupce ředitele ve zřizovací listině, kde vedoucího úseku technicko-provozního nahrazuje vedoucí úseku pobytových služeb. Obojí s účinností od 1. 1. 2021.

Ředitel Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace požádal o změnu zřizovací listiny v části název organizace. Název se mění v souvislosti se sloučením Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace a Domova Lidmaň, příspěvkové organizace. Nový název by od 1. 1. 2021 měl být „Domov Černovice - Lidmaň, příspěvková organizace“. Dále ředitel Domova Kopretina Černovice z důvodu přípravy nové organizační struktury sloučené organizace požádal o změnu pozice zástupce ředitele ve zřizovací listině, kde vedoucího ekonomického oddělení nahrazuje vedoucí úseku ekonomického.

Návrh řešení

Požadované změny byly formou dodatků zapracovány do stávajících znění zřizovacích listin obou organizací.

Radě kraje se navrhuje doporučit zastupitelstvu kraje schválení předložených znění dodatků zřizovacích listin, obsažených v materiálech RK-31-2020-55, př. 1 a RK-31-2020-55, př. 2.

Podle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přísluší zastupitelstvu kraje schvalovat zřizovací listiny příspěvkových organizací, které zřizuje, včetně jejich dodatků.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova Háj, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-31-2020-55, př. 1;
  • schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-31-2020-55, př. 2.
Odpovědnost Odbor sociálních věcí, Domov Háj, příspěvková organizace, Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace
Termín 24. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz