Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-31-2020-56: 1. Žádost o změnu v projektu Transformace Domova Háj IV.

RK-31-2020-56.pdf

Číslo materiálu 56
Číslo jednací RK-31-2020-56
Název 1. Žádost o změnu v projektu Transformace Domova Háj IV.
Zpracoval R. Sýkora, E. Komínková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 0
Popis problému

Příspěvková organizace Kraje Vysočina, Domova Háj, která se věnuje poskytování pobytových sociálních služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, prochází již několik let komplexním procesem transformace z ústavního způsobu poskytování pobytové sociální služby na poskytování služeb komunitního typu. Celý proces je rozčleněn na 4 projekty, které byly postupně podávány do Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) v rámci různých výzev.

Projekt Transformace Domova Háj I. je již od roku 2018 dokončen a probíhá u něj období udržitelnosti. U dvou dalších projektů, Transformace Domova Háj II. a III., probíhá realizace stavebních prací a jejich dokončení je předpokládáno v 2. polovině roku 2021. Poslední projekt, Transformace Domova Háj IV., díky kterému měl vzniknout objekt pro ambulantní službu a denní aktivity pobytových služeb ve městě Golčův Jeníkov a to především pro klienty, kteří v rámci zmíněného procesu transformace budou žít v nově vzniklém komunitním bydlení v Golčově Jeníkově, měl být podán do IROP již v roce 2017 do výzvy Rozvoj sociálních služeb. Jelikož Golčův Jeníkov nedisponoval téměř žádnými sociálními službami, došlo s tehdejším vedením města ke spolupráci na potřebném zasíťování této lokality chybějícími sociálními službami. Společně se službami pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením bylo v rámci objektu plánováno zřízení také denního stacionáře pro seniory. Na základě této skutečnosti byl vyhledán vhodný pozemek pro výstavbu v blízkosti centra města, zpracován znalecký posudek a nakonec uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě s městem Golčův Jeníkov. Kraj Vysočina dále nechal zpracovat investiční záměr. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR) nakonec výzvu nevyhlásilo a finanční prostředky převedlo do jiné výzvy. Z tohoto důvodu hledal odbor sociálních věcí ve spolupráci s Projektovou kanceláří Kraje Vysočina jinou vhodnou výzvu, ze které by bylo možné na tento záměr čerpat finanční prostředky.

Dne 28. 4. 2017 byla vyhlášena výzva č. 74 Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center. Protože podmínky původní výzvy na Rozvoj sociálních služeb a podmínky vyhlášené výzvy č. 74 na Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center byly odlišné, bylo nutné přepracovat investiční záměr a doplnit do objektu pro ambulantní služby Domova Háj, p. o. další aktivity požadované výzvou, které by zajistilo v prostorách město Golčův Jeníkov. Jednalo se o volnočasové aktivity, kulturní/multikulturní nebo výchovně/vzdělávací služby a environmentální služby a podpora jejich využití. V objektu tak měl vzniknout vetší sál pro vzdělávací aktivity, prostor pro aktivity různých spolků a zázemí pro místní knihovnu, která by všechny aktivity projektu zaštítila a nabídla tak i cvičná pracovní místa pro klienty Domova Háj, p. o. Díky propojení uvedených aktivit mělo dojít ke snazšímu začlenění klientů Domova Háj, p. o. do běžné komunity města Golčův Jeníkov, ve kterém budou mít po dokončení projektů transformace trvalé bydliště.

Dne 19. 5. 2017 byl podán projekt do výzvy č. 74, kde úspěšně splnil podmínky hodnocení. V rámci projektování však došlo k navýšení rozpočtu z původně odhadovaných 25 mil. Kč až na cca 74 mil. Kč, maximální možná výše dotace v rámci výzvy č. 74 však činila pouze 18 mil. Kč. Již v průběhu hodnocení projektu ve výzvě č. 74 MMR vyhlásila původní výzvu zaměřenou na rozvoj sociálních služeb pod č. 82, ze které bylo možné čerpat v případě úspěšného hodnocení projektu max. možnou výši dotaci až 58 mil. Kč. Na základě této skutečnosti byla žádost po částečném přepracování podána dne 4. 10. 2018 do zmíněné výzvy č. 82 a dne 5. 12. 2018 byla žádost z výzvy č. 74 stažena. Po úspěšném hodnocení byl však projekt z důvodu nízké alokace ve výzvě č. 82 zařazen dne 28. 2. 2020 mezi náhradní projekty.

Dne 9. 9. 2020 obdržel Kraj Vysočina z důvodu navýšení alokace ve výzvě č. 82 nabídku finančních prostředků na realizaci projektu v požadované výši 90 % způsobilých výdajů projektu, která činí 51 344 144,29 Kč (nezpůsobilé výdaje projektu a 10 % ze způsobilých výdajů hradí dle podmínek IROP příjemce dotace).

Od přípravy původní projektové žádosti však uplynuly již více jak tři roky a během toho došlo ke změně ve vedení města Golčův Jeníkov, tím i ke změně priorit města. Prostory pro aktivity města, které měly být součástí projektu, si město během tohoto období zajistilo jiným způsobem, vypršelo stavební povolení a ze strany města nakonec nedošlo ani k obnově smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek určený pro výstavbu. Odbor sociálních věcí tak po nabídce finančních prostředků ke strany MRR konzultoval s Centrem pro regionální rozvoj ČR (dále jen CRR) možnost udělat změnu v projektu ve smyslu zúžení předmětu pouze na původní záměr Kraje Vysočina, tj. vybudovat zázemí pro denní aktivity komunitních pobytových služeb a prostor pro ambulantní službu určenou jak klientům komunitního bydlení v Golčově Jeníkově, tak osobám s mentálním a kombinovaným postižením z řad běžných občanů města, kteří musí nyní za těmito službami dojíždět do jiného města a to i mimo Kraj Vysočina. CRR v rámci konzultace sdělilo, že tato změna je možná, ale je třeba obratem podat žádost o změnu v projektu prostřednictvím systému ISKP, aby mohl projekt projít opětovným hodnocením. Odbor sociálních věcí proto nyní vyhledává vhodnou nemovitost v centru Golčova Jeníkova, v docházkové vzdálenosti od již budovaných komunitních domácností. Na vytipovanou nemovitost by pak byl zpracován znalecký posudek a v případě vhodnosti předložen vedení kraje záměr na odkoupení pro účely realizace projektu, a zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení/ohlášení stavby. Po doložení veškeré potřebné dokumentace dotačnímu orgánu, by došlo následně k vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Následně by mohlo dojít k zahájení realizace projektu s termínem dokončení max. do 31. 12. 2023. 

Nyní je třeba dle požadavků dotačního programu zpracovat a podat žádost o změnu projektu a to v termínu do 22. 10. 2020, spočívající v úpravě harmonogramu, ve změně umístění realizace projektu a ve zúžení záměru projektu (nebude realizována výstavba prostor pro aktivity města a prostor pro denní stacionář pro seniory, který byl také požadavkem původního vedení města Golčův Jeníkov). Projekt by se tak zaměřil pouze na výstavbu zázemí ambulantní služby denní stacionář pro osoby se mentálním a kombinovaným postižením a prostor pro denní aktivity pobytových služeb komunitního typu, který je návaznou službou na již realizovanou výstavbu komunitních domácností v Golčově Jeníkově. Realizací tohoto projektu by došlo k dokončení plánované komplexní transformace příspěvkové organizace Domov Háj v komunitní služby na území okresu Havlíčkův Brod.

Způsobilými výdaji projektu v rámci výzvy č. 82 je nákup nemovitosti do výše ceny obvyklé ze znaleckého posudku, projektová příprava, stavební práce, apod. Účast kraje na způsobilých výdajích, v případě, že dojde ke schválení změny projektu, bude zmíněných 10 % z celkových uznatelných nákladů.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit 1. Žádost o změnu projektu „Transformace Domova Háj IV.“ dle tohoto materiálu a uložit odboru sociálních věcí její podání prostřednictvím systému ISKP14.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

1. Žádost o změnu projektu „Transformace Domova Háj IV.“ dle materiálu RK-31-2020-56;

ukládá

odboru sociálních věcí její podání prostřednictvím systému ISKP14.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 22. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz