Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-31-2020-57: 9. Žádost o změnu v projektu Transformace Domova Háj II.

RK-31-2020-57.pdf

Číslo materiálu 57
Číslo jednací RK-31-2020-57
Název 9. Žádost o změnu v projektu Transformace Domova Háj II.
Zpracoval R. Sýkora, E. Komínková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 0
Popis problému

Kraj Vysočina realizuje od 30. 5. 2016 projekt Transformace Domova Háj II., který je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu (dále IROP) v rámci výzvy č. 49. Cílem projektu je výstavba zázemí pro management a ambulantní služby Domova Háj, p. o. ve Světlé nad Sázavou a výstavba 4 objektů komunitního bydlení v Ledči nad Sázavou a ve Světlé nad Sázavou, které budou sloužit jako transformované domácnosti pro 24 klientů s mentálním a kombinovaným postižením.

Na přelomu srpna a září 2020 byla dokončena výstavba všech tří objektů v lokalitě Světlá nad Sázavou a objektu na ulici Na Žižkově v Ledči nad Sázavou, aktuálně zde probíhá kolaudační řízení. Stavební práce však dál pokračují na objektu chráněného bydlení na ulici Habrecká v Ledči nad Sázavou. Zde byla stavba zahájena až v březnu letošního roku z důvodu potřeby provedení přeložky zařízení distribuční soustavy. Stavba tak bude probíhat 420 dní od předání staveniště, tedy cca do konce května 2021, poté dojde k založení zahrady v okolí domu a k vybavení objektu potřebným nábytkem. Původní datum ukončení realizace celého projektu byl stanoven na 31. 3. 2021, z důvodu zmíněného posunutí zahájení realizace stavebních prací na objektu v ulici Habrecká a zdárného dokončení objektu do fáze připravenosti k nastěhování klientů Domova Háj, p. o., je potřeba podat žádost o změnu v projektu spočívající v úpravě harmonogramu a prodloužení realizace projektu do 31. 8. 2021. Na ostatních stavbách bude probíhat vybavování objektu a zakládaní zahrad po získání kolaudačního rozhodnutí tak, aby bylo možné objekty co nejdříve připravit na stěhování klientů Domova Háj, p. o. a na zahájení poskytování komunitních pobytových sociálních služeb.

Mimo úpravy harmonogramu projektu dojde v rámci žádosti o změnu také k úpravě rozpočtu dle uzavřených dodatků ke smlouvě s dodavatelem stavebních prací, kde docházelo ke specifikaci více a méně prací v rámci již dokončených staveb. Dodatky byly aktuálně schváleny poskytovatelem dotace a mohou tak být do rozpočtu zapracovány.

Žádost o změnu bude zpracována v systému ISKP14+ a její podání vyžaduje elektronický podpis statutárního zástupce. Změna se promítne do záložek Popis projektu, Etapy, Finanční plán, Rozpočet roční, Indikátory apod.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit 9. Žádost o změnu projektu „Transformace Domova Háj II.“ dle tohoto materiálu a uložit odboru sociálních věcí její podání prostřednictvím systému ISKP14.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

9. Žádost o změnu v projektu „Transformace Domova Háj II.“ dle materiálu RK-31-2020-57;

ukládá

odboru sociálních věcí podání 9. Žádosti o změnu prostřednictvím systému ISKP14+.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz