Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-31-2020-58: Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina III“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)

RK-31-2020-58.pdf

Číslo materiálu 58
Číslo jednací RK-31-2020-58
Název Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina III“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)
Zpracoval M. Brücknerová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace ze strany poskytovatele, tj. Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen „MMR“), za účelem zajištění průběžného financování projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina III“ (dále jen „TP RSK III“), který je realizován v rámci Operačního programu Technická pomoc (dále jen „OP TP“).

Regionální stálá konference pro území Kraje Vysočina je dobrovolným partnerským uskupením, které se v programovém období 2014 – 2020 podílí na implementaci principů územní dimenze a naplňování akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 za účelem řešení aktuálních rozvojových potřeb Kraje Vysočina.

Způsobilé výdaje projektu jsou hrazeny v 100% výši z prostředků poskytovatele dotace, tj. MMR, v poměru 85 % z Fondu soudržnosti a 15   ze státního rozpočtu.

V souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace byla odeslána poskytovateli dotace Zpráva o realizaci projektu včetně Zjednodušené žádosti o platbu za 1. etapu projektu, tj. období 1. 3. 2020 – 31. 8. 2020.

Za toto monitorovací období vznikly v rámci projektu výdaje související s úhradou 2 x 0,5 úvazku pro zaměstnance odboru regionálního rozvoje (včetně zákonných odvodů) a výdaje za občerstvení na setkání jednotlivých pracovních skupin.

Dne 8. 10. 2020 byla Kraji Vysočina převedena na zvláštní účet vedený u České národní banky, č. ú.: 94-32925681/0710, dotace ve výši 275 788 Kč.

Dotace přijatá na zvláštní účet vedený u České národní banky byla převedena na zvláštní účet projektu TP RSK III. Z tohoto důvodu je nutné provést rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu TP RSK III.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu TP RSK III o přijaté finanční prostředky ve výši 275 788 Kč.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru ekonomickému, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor ekonomický rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace ze strany MMR na financování projektu TP RSK III ve výši 275 788 Kč.

Odbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina III“ o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele dotace ve výši 275 788 Kč.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz