Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-31-2020-59: Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III

RK-31-2020-59.pdf, RK-31-2020-59pr01.pdf , RK-31-2020-59pr02.pdf , RK-31-2020-59pr03.pdf , RK-31-2020-59pr04.pdf , RK-31-2020-59pr05.pdf , RK-31-2020-59pr06.pdf , RK-31-2020-59pr07.pdf , RK-31-2020-59pr08.pdf , RK-31-2020-59pr09.pdf

Číslo materiálu 59
Číslo jednací RK-31-2020-59
Název Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
Zpracoval R. Fousová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 9
Popis problému

Materiál se týká uzavření Dohod a Dodatku ke Smlouvám o poskytnutí dotace (dále také „Smlouva“), které byly uzavřeny v rámci realizace projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III. Seznam jednotlivých změn je součástí materiálu RK-31-2020-59, př. 1.

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel ve dvou případech žádost o změnu Smlouvy dle materiálů RK-31-2020-59, př. 5 a RK-31-2020-59, př. 6. Jedná se v jednom případě o změnu smluvní strany, která bude nadále plnit podmínky smlouvy o poskytnutí dotace, kde kraj vyslovil souhlas s převodem nemovitosti, v níž došlo k výměně zdroje tepla usnesením č. 1942/34/2019/RK. V jednom případě se jedná o změnu typu zdroje tepla.

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina zjistil v jednom případě vlastní činností u příjemce dotace na výměnu zdroje tepla porušení čl. 10 Smlouvy o poskytnutí dotace. Porušení uvedeného článku spočívalo, v darování nemovitosti, ve které došlo k výměně zdroje tepla, bez předchozího souhlasu Kraje Vysočina. Příjemci byla za toto porušení smlouvy stanovena finanční oprava 5 % z poskytnuté dotace v souladu se sazebníkem schváleným Radou Kraje Vysočina dne 26. 6. 2018 usnesením č. 1240/19/2018/RK. Požadovaná částka byla příjemcem dotace uhrazena. Příjemce zajistil souhlas nového vlastníka nemovitosti s plněním povinností plynoucích ze smlouvy o poskytnutí dotace, spočívající v podpisu návrhu dohody o převzetí závazků původního příjemce novým vlastníkem nemovitosti viz materiál RK-31-2020-59, př. 8.

Výše popsané žádosti o podstatnou změnu Smlouvy, které tvoří materiál RK-31-2020-59, př. 5RK-31-2020-59, př. 6 a výše popsané pochybení nemají vliv na dosažení účelu projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III, kterým je poskytnutí finanční podpory konečným uživatelům na dílčí projekty ve smyslu Závazných pokynů na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech za účelem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí na území kraje. Vzhledem k tomu, že se jedná o změny, které mění podmínky uvedené ve Smlouvě, je nutné uzavřít s příjemci podpory dohody resp. dodatek k těmto Smlouvám.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina výše uvedené případy posoudil s ohledem na podmínky stanovené v Pravidlech RK a navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dohody ke Smlouvám dle materiálů RK-31-2020-59, př. 7 a RK-31-2020-59, př. 8 a dále uzavřít Dodatek ke Smlouvě dle materiálu RK-31-2020-59, př. 9. Celé znění Smluv je obsahem materiálů RK-31-2020-59, př. 2, RK-31-2020-59, př. 3 a RK-31-2020-59, př. 4.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere předložený materiál na vědomí.

Návrh usnesení rozhoduje
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz