Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-31-2020-61: Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III

RK-31-2020-61.pdf, RK-31-2020-61pr01.pdf , RK-31-2020-61pr02.pdf

Číslo materiálu 61
Číslo jednací RK-31-2020-61
Název Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
Zpracoval R. Fousová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o souhlas s darováním nemovitosti, která je předmětem výměny zdroje tepla na pevná paliva v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III.

Dle čl. 10 Smlouvy o poskytnutí dotace, která je obsahem materiálu RK-31-2020-61, př. 1 je příjemce povinen nakládat do 31. 12. 2028 s veškerým majetkem podpořeným v rámci akce dle této Smlouvy v souladu se zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nesmí bez předchozího souhlasu Kraje Vysočina převést majetek pořízený z poskytnuté dotace a nemovitost ve které byla akce realizována po tuto dobu na jinou osobu.

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel žádost o udělení souhlasu s darováním nemovitosti dle materiálu RK-31-2020-61, př. 2.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina tuto uvedenou žádost posoudil s ohledem na podmínky stanovené ve Smlouvě a navrhuje Radě Kraje Vysočina vyslovit souhlas s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla. Celé znění Smlouvy je obsahem materiálu RK-31-2020-61, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálu RK-31-2020-61, př. 2.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 20. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz