Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-31-2020-68: Projektová žádost „Návštěvnická infrastruktura v Kraji Vysočina – lávka a chodníky na území PR Údolí Chlébského potoka“ – 139. výzva OPŽP 2014–2020

RK-31-2020-68.pdf, RK-31-2020-68pr01.pdf , RK-31-2020-68pr02.doc , RK-31-2020-68pr03.doc , RK-31-2020-68pr04.doc , RK-31-2020-68pr05.doc

Číslo materiálu 68
Číslo jednací RK-31-2020-68
Název Projektová žádost „Návštěvnická infrastruktura v Kraji Vysočina – lávka a chodníky na území PR Údolí Chlébského potoka“ – 139. výzva OPŽP 2014–2020
Zpracoval D. Švengrová
Předkládá E. Horná
Počet příloh 5
Popis problému

Jedná se o schválení projektové žádosti „Návštěvnická infrastruktura v Kraji Vysočina – lávka a chodníky na území PR Údolí Chlébského potoka“, kterou lze předložit v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 (dále jen „OPŽP“).

Rada Kraje Vysočina na svém jednání dne 31. 5. 2016 usnesením č. 1016/19/2016/RK schválila projektový záměr na přípravu projektů v oblasti návštěvnické infrastruktury přírodních památek a rezervací a uložila Odboru životního prostředí a zemědělství připravit projektové žádosti a předložit je ke schválení Radě Kraje Vysočina. Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo dne 21. 6. 2016 usnesením č. 0372/04/2016/ZK převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 9 700 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektů v oblasti návštěvnické infrastruktury s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu. Zajištění péče o tyto lokality je zákonnou povinností kraje vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Získáním podpory z OPŽP na realizaci těchto opatření Kraj Vysočina ušetří finanční prostředky, které by jinak v rámci realizace této akce musel vynaložit z vlastního rozpočtu.

Pro specifický cíl 4.2 OPŽP je nyní vyhlášena výzva č. 139 a dle věcného zaměření této výzvy je možné předložit projekt „Návštěvnická infrastruktura v Kraji Vysočina – lávka a chodníky na území PR Údolí Chlébského potoka“ dle materiálu RK-31-2020-68, př. 1.

Cílem projektu je posílit návštěvnickou infrastrukturu a usměrnit pohyb návštěvníků v přírodní rezervaci (dále jen „PR“) Údolí Chlébského potoka, tím dojde k ochraně životního prostředí formou ekologického vzdělávání, výchovy a osvěty široké veřejnosti. Projekt řeší úpravu stávající dřevěné lávky se zábradlím na jedné straně a vybudování dvou povalových chodníků. Lávka vede přes Chlébský potok, který je jedním z levostranných přítoků řeky Svratky. Umístěním těchto prvků dojde k usměrnění pohybu příchozích návštěvníků, kteří v důsledku nepřítomnosti prvků návštěvnické infrastruktury na vybraných místech často volí jiné přístupové cesty, čímž je lokalita s výskytem zvláště chráněného druhu – bledule jarní (předmět ochrany PR) vystavena zvýšené zátěži sešlapem.

Celkové výdaje projektu činí 950 601,18 Kč. Způsobilé výdaje projektu činí celkem 939 920 Kč. Výše dotace je 85% způsobilých výdajů. Navržená opatření jsou neinvestičního charakteru.

Nedílnou součástí projektové žádosti je dle pravidel OPŽP doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním se Státním fondem životního prostředí ČR a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Jedná se o pověření pro kontaktní osobu projektu, jehož znění je uvedeno v materiálu RK-31-2020-68, př. 2. Dále je požadovanou přílohou projektové žádosti čestné prohlášení o schopnosti prokázat zajištění vlastních zdrojů žadatele dle materiálu RK-31-2020-68, př. 3, čestné prohlášení dle materiálu RK-31-2020-68, př. 4 a čestné prohlášení o vypořádání vlastnických vztahů dle materiálu RK-31-2020-68, př. 5.

Termín pro předkládání projektových žádostí do 139. výzvy končí dne 2. 11. 2020.

Návrh řešení

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „OŽPZ“) navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit znění projektové žádosti dle materiálu RK-31-2020-68, př. 1, schválit znění pověření dle materiálu RK-31-2020-68, př. 2 a prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-31-2020-68, př. 3, RK-31-2020-68, př. 4 a RK-31-2020-68, př. 5.

OŽPZ navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout předložit projektovou žádost dle materiálu RK-31-2020-68, př. 1 do 139. výzvy OPŽP.

Projektová žádost včetně příloh je podepisována v systému pro předkládání žádostí IS KP14+ elektronicky.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k návrhu usnesení.

Grémium ředitele

Grémium ředitele souhlasí s projektovou žádostí.

Návrh usnesení schvaluje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-31-2020-68, př. 3, RK-31-2020-68, př. 4 a RK-31-2020-68, př. 5;

rozhoduje

předložit projektovou žádost dle materiálu RK-31-2020-68, př. 1 do 139. výzvy OPŽP.

Odpovědnost Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 2. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz