Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-31-2020-69: FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu

RK-31-2020-69.pdf, RK-31-2020-69pr01.pdf , RK-31-2020-69pr02.doc , RK-31-2020-69pr03.pdf

Číslo materiálu 69
Číslo jednací RK-31-2020-69
Název FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu
Zpracoval E. Navrátilová
Předkládá E. Horná
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o prodloužení doby realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny –program ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020. Rada Kraje Vysočina rozhodla poskytnout dotaci příjemci Mateřská škola Za Branou, se sídlem Jana Vojny 1220/1, Pacov 395 01, IČO: 75000571, dne 24. 3. 2020 usnesením č. 0576/09/2020/RK. Dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV02778.0051 měla škola (dále jen „Příjemce“) realizovat projekt „Ekologická výchova na MŠ Za Branou Pacov v roce 2020“ nejpozději do 31. 10. 2020. Na tento projekt byla schválena dotace ve výši 41 400 Kč, což představuje 75,00 % z celkových nákladů na projekt, které činí 55 200 Kč. Dne 08. 10. 2020 obdržel Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „OŽPZ“) písemnou žádost Příjemce o prodloužení doby realizace projektu do 31. 10. 2021. V rámci respektování nařízených opatření proti šíření viru Covid-19 bylo nutné odložit realizaci většiny vzdělávacích aktivit a veřejných akcí. Žádost Příjemce je obsahem materiálu RK-31-2020-69, př. 1. Znění Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV02778.0051 je obsahem materiálu RK-31-2020-69, př. 3.

Návrh řešení

Z důvodu včasného podání žádosti před uplynutím stanovené doby pro realizaci projektu a na základě řádného odůvodnění odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje radě kraje žádosti vyhovět a rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02778.0051 dle materiálu RK-31-2020-69, př. 2., jehož předmětem je prodloužení doby pro realizaci projektu MŠ Za Branou do 31. 10. 2021 a prodloužení doby pro předložení závěrečné zprávy do 30. 11. 2021.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

souhlasí s návrhem usnesení

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02778.0051 dle materiálu RK-31-2020-69, př. 2.

Odpovědnost Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 30. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz