Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-31-2020-70: Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/602 Jihlava – JV obchvat

RK-31-2020-70.pdf, RK-31-2020-70pr01.pdf , RK-31-2020-70pr02.pdf

Číslo materiálu 70
Číslo jednací RK-31-2020-70
Název Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/602 Jihlava – JV obchvat
Zpracoval L. Procházková
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 2
Popis problému

RK na svém jednání dne 22. 9. 2020 usnesením č. 1751/28/2020/RK rozhodla o výběru zhotovitele veřejné zakázky pro realizaci stavby II/602 Jihlava – JV obchvat.

Zadavatel obdržel dne 2. 10. 2020, v rámci zadávacího řízení, námitku proti rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele.

Zadavatel, na základě podaných námitek, přezkoumal postup komise při posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny a dospěl k názoru, že komise měla vyzvat vybraného dodavatele Metrostav Infrastructure, a.s. nejen na vysvětlení jednotlivých položek, ale i ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny dle ust. § 113 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ").

Z výše uvedených důvodů přistoupil zadavatel, v souladu s ust. § 49 odst. 1 ZZVZ, k přijetí opatření k nápravě. V rámci tohoto opatření zrušil výrok komise, že nebude posuzovat žádnou nabídkovou cenu jako mimořádně nízkou ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a nahradil jej výrokem, že nabídková cena vybraného dodavatele je mimořádně nízká ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Dne 13. 10. 2020 poslal zadavatel žádost vybranému dodavateli Metrostav Infrastructure, a.s. k písemnému zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny v rozsahu dle § 113 odst. 4 písm. a) a b) ZZVZ.

Dne 15. 10. 2020 obdržel zadavatel od vybraného dodavatele písemné zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny. V tomto zdůvodnění vybraný dodavatel řádně potvrdil požadované skutečnosti dle § 113 odst. 4 písm. a) a b) ZZVZ.

Na základě výše uvedených skutečností považuje zadavatel požadavek na zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny za splněný.

Bližší informace z průběhu zadávacího řízení jsou uvedeny v materiálu RK-31-2020-70, př. 1 – Zprávy o hodnocení nabídek a záznamy o posouzení splnění podmínek účasti a RK-31-2020-70, př. 2 - Záznam o posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje zrušit rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky ze dne 22. 9. 2020 a předkládá jí Záznam o posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny dle materiálu RK-31-2020-70, př. 2.

Na základě Záznamu o posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny a na základě hodnocení podaných nabídek, při kterém stanovila komise pořadí nabídek v souladu se stanoveným kritériem ekonomické výhodnosti podle nejnižší nabídkové ceny je jako ekonomicky nejvýhodnější opět vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, IČO 24204005 s celkovou nabídkovou cenou ve výši 527 049 456,65 Kč bez DPH. Nabídka tohoto účastníka zadávacího řízení splnila podmínky pro účast v zadávacím řízení. Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje schválit výsledek zadávacího řízení dle materiálu RK-31-2020-70, př. 1 a RK-31-2020-70, př. 2 a rozhodnout o výběru dodavatele k uzavření smlouvy v souladu se Zprávami o hodnocení nabídek a záznamy o posouzení splnění podmínek účasti vypracovanými komisí a v souladu se Záznamem o posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení ruší

usnesení č. 1751/28/2020/RK ze dne 22. 9. 2020;

schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky II/602 Jihlava – JV obchvat dle materiálu RK-31-2020-70, př. 1RK-31-2020-70, př. 2;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, IČO 24204005, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-31-2020-70, př. 1RK-31-2020-70, př. 2;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz