Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-32-2018-37: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – záloha na realizaci projektu „Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe“

RK-32-2018-37.pdf

Číslo materiálu 37
Číslo jednací RK-32-2018-37
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – záloha na realizaci projektu „Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe“
Zpracoval J. Hadravová, E. Ampapová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší přijetí finančních prostředků na mezinárodní projekt Kraje Vysočina s názvem „Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe“ (dále jen „Projekt“) zaměřený na badatelsky orientovanou výuku v oborech přírodovědného vzdělávání na středních školách a z toho vyplývající rozpočtové opatření.

Projekt realizuje Kraj Vysočina v roli koordinátora společně s partnery Vysočinou Education, školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediskem služby školám, příspěvkovou organizací, TAMPERE, TAMPEREEN KAUPUNKI, Lycée général et technologique Hugues LIBERGIER, Lycée Polyvalent Stéphane Hessel, Rectorat de l’académie de Reims, Amt der NÖ Landesregierung, Abt. Wissenschaft und Forschung (dále jen „Partner“) od října letošního roku a to v rámci programu Erasmus+, KA2 – Strategická partnerství za účelem výměny zkušeností a dobré praxe. Celkový grant přidělený Domem zahraniční spolupráce na realizaci projektu pro koordinátora a všechny partnery je ve výši 123 885 EUR. Finanční podporu pro celé partnerství obdrží koordinátor, který příslušnou část grantu na základě partnerské smlouvy rozešle projektovým Partnerům.

Dne 29. 10. 2018 byla na devizový účet vedený u Sberbank CZ a.s. připsána první platba zálohy v celkové výši 1 898 413,74 Kč (74 331 EUR) odpovídající 60 % max. výše grantu. Poskytnuté finanční prostředky je třeba přijmout do rozpočtu kraje.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje Radě kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe“, č. dohody: 2018-1-CZ01-KA201-048113 o účelovou dotaci v celkové výši 1 898 413,74 Kč (74 331 EUR) za účelem financování výdajů spojených s jeho realizací a  dále navrhuje schválit převod finančních prostředků na bankovní účty projektových partnerů ve výši 51 399 EUR.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz od poskytovatele dotace ve výši 1 898 413,74 Kč (74 331 EUR), které jsou určeny na financování projektu „Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe“.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Bádáme společně“ o účelovou dotaci v celkové výši 1 898 413,74 Kč (74 331 EUR) za účelem financování výdajů spojených s realizací projektu „Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe“ č. dohody: 2018-1-CZ01-KA201-048113;

schvaluje

převod finančních prostředků na bankovní účty projektových partnerů ve výši 51 399 EUR.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz